مقالات Journal of Ilam University of Medical Sciences، دوره 18، شماره 3