مقالات Journal of Ilam University of Medical Sciences، دوره 16، شماره 4