مقالات Journal of Ilam University of Medical Sciences، دوره 14، شماره 3