مقالات Journal of Multidisciplinary care، دوره 6، شماره 1