مقالات Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine، دوره 8، شماره 3