مقالات IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE، دوره 52، شماره 3