فصلنامه پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری

Journal of Financial and Behavioral Researches in Accounting

مجله پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری مجله ای با رویکرد پژوهشی است که بر اساس مصوبه "سیزدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ راه اندازی شده است. 

پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری فصلنامه‌ای است که با رویکرد علمی- پژوهشی  و با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری مالی و رفتاری در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی در این حوزه مبادرت می‌کند.

 مقاله های با رویکرد تجربی، اثباتی و پیمایشی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود. مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می‌باشد:

پژوهش های مالی رفتاری

پژوهش های رفتاری در حسابداری

پژوهش های رفتاری در حسابداری مدیریت

پژوهش های رفتاری در حسابرسی

پژوهش های رفتاری در مدیریت مالی و سرمایه گذاری

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات