مقالات Journal of Applied Fluid Mechanics، دوره 4، شماره 4