دوفصلنامه نقدنامه تاریخ

 دو فصلنامه علمی - تخصصی نقد نامه تاریخ  بیشتر به مقالات نقد کتاب اختصاص دارد، نقدی که مناسب یک نشریه علمی-تخصصی باشد؛ مقالات و یادداشت های انتقادی برای چاپ در این نشریه باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱.معرفی کتاب

۲.نقدروشی

 ۳.نقد محتوای

۴.کمیت و کیفیت منابع

۵.میزان ارجاعات و استنادات