Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

تعداد مقالات
509 مقاله
کل صفحات
3939
درصد اصل مقالات
97%
کل استنادات
0
کل دریافت مقالات
4556
کل نمایش مقالات
225742
متوسط استناد مقاله
0.00
کل نویسندگان
1092
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 6 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:30 اردیبهشت 1394
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
پژوهشگران ارائه کننده: 152
تعداد کل مقالات: 65
تعداد کل صفحات: 431
تعداد مقاله کامل: 59
تعداد نمایش مقالات: 24392
تعداد دریافت مقاله: 377
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 اردیبهشت 1396
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396
مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
پژوهشگران ارائه کننده: 233
تعداد کل مقالات: 103
تعداد کل صفحات: 821
تعداد مقاله کامل: 102
تعداد نمایش مقالات: 46504
تعداد دریافت مقاله: 1750
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 اردیبهشت 1397
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
پژوهشگران ارائه کننده: 230
تعداد کل مقالات: 110
تعداد کل صفحات: 891
تعداد مقاله کامل: 109
تعداد نمایش مقالات: 52322
تعداد دریافت مقاله: 1693
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:21 آبان 1398
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398
مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
پژوهشگران ارائه کننده: 201
تعداد کل مقالات: 90
تعداد کل صفحات: 725
تعداد مقاله کامل: 87
تعداد نمایش مقالات: 38163
تعداد دریافت مقاله: 582
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:13 اسفند 1399
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
پژوهشگران ارائه کننده: 151
تعداد کل مقالات: 74
تعداد کل صفحات: 552
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 63573
تعداد دریافت مقاله: 148
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:21 اردیبهشت 1401
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1401
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
پژوهشگران ارائه کننده: 125
تعداد کل مقالات: 67
تعداد کل صفحات: 519
تعداد مقاله کامل: 65
تعداد نمایش مقالات: 788
تعداد دریافت مقاله: 6
تعداد ارجاعات: 0
Support