مقالات Journal of Economics Research، دوره 17، شماره 65