فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی

New Approaches to Jihadi Management and Islamic Governance

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی این دانشگاه با استفاده از شاخص‌های استاندارد اعلامی، ارزیابی نشریات علمی را انجام داده که بر اساس ارزیابی شهریور ۱۴۰۰، با اعلام دبیر محترم کمیسیون نشریات،

« فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی » با کسب امتیاز ۸۰،  رتبه A دریافت نموده است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق (نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار «Cope») می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. همچنین لازم است نویسندگان هنگام ارسال مقاله، نسبت به تکمیل فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع اقدام نمایند. در غیر اینصورت مقاله در فرایند داوری وارد نخواهد شد.

حوزه انتشار مقالات:

مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)