فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی

Management, Economics and Entrepreneurship

فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های مربوط به مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، ضمن معرفی نشریه‌ای در طراز علمی و کیفی بالا، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:


- معرفی و ارتقای جایگاه «پژوهش‌های میان رشته‌ای» در مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در کشور؛
- ایجاد فضای گفتمان علمی در موضوعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی؛
- بسط و گسترش مرزهای مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌ها مرتبط؛
- فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی؛
- تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی؛ و
- کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)