مقالات Paramedical Sciences and Military Health، دوره 16، شماره 3