دانشنامه معماری منظر

دانشنامه معماری منظر ایران، مرجعی کامل و تخصصی به زبان فارسی است. این دانشنامه را می توان نخستین منبع جامعی دانست که حاوی اطلاعات مستند و کاربردی مربوط به سبک ها و گونه ها، ویژگی های فرهنگی و هنری، معماری، اقتصادی و تاریخی معماری منظر ایران است. این دانشنامه همچنین به معرفی انواع آثار و نمونه های موجود می پردازد.