مقالات Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement، دوره 3، شماره 2