مقالات Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement، دوره 2، شماره 4