مقالات Journal of Police Medicine، دوره 10، شماره 4