Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
23
آبان

The First National Conference on "Strategic Foresight in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies"

Calendar

Help

The First National Conference on "Strategic Foresight in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies" روز چهارشنبه، 23 آبان، 1397 توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Kerman برگزار گردید.

CODE: FSFGS01
Subjects Covered: Geography, Planning and Development
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا
City: Kerman

گروه جغرافیای دانشگاه شهید باهنر کرمان با کمک اساتید،  اندیشمندان و پژوهشگران حوزه های مختلف علوم جغرافیایی بر آن است تا با  میزبانی خود در نخستین همایش ملی«آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای» تلاشی هر چند کوچک در راستای آینده نگاری علوم جغرافیایی بر دارد. امید است این تلاش با کمک، همیاری و همفکری همه عالمان و اندیشه ورزان این حوزه، به نتایج خوب و مثمر ثمری دست یابد. لذا دیار کریمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان (یادگاری از میراث بزرگمرد تاریخ، مرحوم مهندس علیرضا افضلی پور و همسر گرامی شان بانو فاخره صبا) در روز چهارشنبه، مورخ  ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷، میزبان شما عزیزان فرهیخته خواهد بود.

 

پنل ها و محورهای همایش:

 پنل ۱) آینده نگاری آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری کاربرد آمایش سرزمین در مدیریت محیط

۲- آینده نگاری جایگاه آمایش سرزمین در برنامه ریزی های کلان ملی

۳- آینده نگاری آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار

۴- آینده نگاری مدل ها و روش های آمایش فضا و مکان

۵- آینده نگاری آینده نگاری آمایش سرزمین و دفاع غیرعامل (ملاحظات دفاعی – امنیتی)

۶- تحلیل و نقد جغرافیایی برنامه پنجم و ششم توسعه

۷- آینده نگاری جایگاه توریسم در آمایش سرزمین

۸- آینده نگاری سیاست گذاری و خط مشی گذاری فرصت ها و چالش ها در چشم انداز آینده صنعت گردشگری

۹- آینده نگاری توریسم علمی و جایگاه آن در توسعه کشور

۱۰- آینده نگاری طرح های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی

۱۱- مطالعات تطبیقی سیاست های توسعه گردشگری دنیا برای بومی سازی در ایران

۱۲- عوارض جهل جغرافیایی (Geographical Ignorance) بر کند شدن روند توسعه یافتگی

۱۳- آینده نگاری توسعه روش های نوین در تحقیقات آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای

پنل ۲) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری توسعه پایدار شهری 

۲- آینده نگاری شهرهای ایرانی- اسلامی

۳- آینده نگاری شهرهای طبیعت گرا

۴- آینده نگاری سنجش درجهکیفیت زندگی و برنامه ریزی شهرهای سالم

۵- آینده نگاری کاربری اراضی در شهرها

۶- آینده نگاری برنامه ریزی شهرهای جدید (عملکرد، مکان یابی و ارزیابی)

۷- آینده نگاری ارزیابی طرح های شهری و فرا شهری 

۸- آینده نگاری هوشمندسازی شهرها و ساخت شهرهای هوشمند

۹- آینده نگاری توسعه شهرهای سایبرنتیک

۱۰- آینده نگاری روند برنامه ریزی شهری 

۱۱- آینده نگاری مسایل و مشکلات کلانشهرها ی شهرهای بزرگ

۱۲- آینده نگاری نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ناحیه ای و منطقه ای

۱۳- آینده نگاری فضای سبز شهری

۱۴- آینده نگاری توریسم شهری و بوم گردی در شهرهای کوچک و متوسط

۱۵- آینده نگاری معماری سنتی و مدرن و توریسم شهری

۱۶- آینده نگاری طرح های راهبردی – ساختاری توسعه شهری (CDS) 

۱۷- آینده نگاری برنامه ریزی های مشارکت های مدنی شهروندان

۱۸- آینده نگاری برنامه ریزی مسکن شهری

۱۹- آینده نگاری تسهیل گری در محلات شهری

۲۰- آینده نگاری حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

۲۱- آینده نگاری نظریه ها و مدل های توسعه شهری با تاکید بر رشد پراکنده و رشد هوشمند

۲۲- آینده نگاری بنبان های شناخت شناسی و توسعه روش های نوین در تحقیقات جغرافیتا و برنامه ریزی شهری

پنل ۳) آینده نگاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری برنامه ریزی روستایی

۲- آینده نگاری توسعه پایدار روستایی

۳- آینده نگاری توریسم روستا، بوم گردی و خانه های اکولوژیکی

۴- آینده نگاری مسکن پایدار روستایی 

۵- آینده نگاری توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی

۶- آینده نگاری رویارویی سنت و مدرنیته در قلمرو برنامه ریزی روستایی

۷- آینده نگاری هویت روستایی

۸- آینده نگاری روابط شهر و روستاهای پیرامونی

۹- آینده نگاری بنبان های شناخت شناسی و توسعه روش های نوین در تحقیقات جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

پنل ۴) آینده نگاری در حوزه اقلیم شناسی (آب و هواشناسی) در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری اقلیم و جایگاه آن در آمایش و توسعه کشور 

۲- آینده نگاری تغییر اقلیم و مدل سازی های اقلیمی

۳- آینده نگاری پیشرفت های تکنولوژیکی در شناسایی اقلیم دیرینه مناطق مختلف

۴- آینده نگاری اقلیم کشاورزی در ایران

۵- آینده نگاری اقلیم و توسعه پایدار در نواحی شهری و روستایی ایران

۶- آینده نگاری اقلیم شناسی ماهواره ای و ظرفیت های آن

۷- آینده نگاری اقلیم و حمل و نقل

۸- آینده نگاری اقلیم و آب و استفاده از ظرفیت های نوین آب های اقلیم بنیاد

۹- آینده نگاری اقلیم و صنعت گردشگری

۱۰- آینده نگاری بنبان های شناخت شناسی و توسعه روش های نوین در تحقیقات اقلیم شناسی

پنل ۵) آینده نگاری ژیومورفولوژی در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری جایگاه ژیومورفولوژی در آمایش سرزمین

۲- آینده نگاری ژیومورفولوژی و مدیریت نواحی ساحلی

۳- آینده نگاری پالیو ژیومورفولوژی

۴- آینده نگاری ژیومورفولوژی نواحی کارستی

۵- آینده نگاری ژیومورفولوژی و توسعه پایدار در نواحی شهری و روستایی ایران

۶- آینده نگاری فرسایش آبی و بادی و مدل های مرتبط

۷- آینده نگاری نقش ژیومورفولوژی در مطالعات نواحی شهری و روستایی

۸- آینده نگاری ژیومورفولوژی نواحی خشک و بیابانی

۹- آینده نگاری مدلسازی در ژیومورفولوژی

۱۰- آینده نگاری مطالعات نو زمین ساخت با استفاده از شواهد ژیومورفولوژیکی (مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در مناطق کوهستانی و دشت ها)

۱۱- آینده نگاری ژیومورفولوژی و صنعت توریسم

۱۲- آینده نگاری بنبان های شناخت شناسی و توسعه روش های نوین در تحقیقات ژیومورفولوژی

پنل ۶) آینده نگاری جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیک در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری جنبه های نظری و کاربردی جغرافیای سیاسی و ژیوپولیتیک

۲- آینده نگاری سازماندهی سیاسی فضا و قدرت

۳- آینده نگاری وضعیت مرزهای سیاسی، فرهنگی و ...

۴- آینده نگاری همگرایی های سیاسی در حوزه های ژیوپلیتیکی خلیج فارس، دریای عمان و خزر

۵- آینده نگاری بنیان های ژیوپلیتیکی در روابط خارجی

۶- آینده نگاری مناطق ژیوپلیتیکی پیرامون ایران

۷- آینده نگاری ژیوپلیتیک جهان اسلام و بیداری اسلامی

۸- آینده نگاری ژیواکونومی و ژیوپلیتیک انرژی 

۹- آینده نگاری هویت ها و ملیت ها

۱۰- آینده نگاری توریسم خارجی و اهمیت آن 

۱۱- آینده نگاری ژیواکونومی و ژیوپلیتیک آب 

۱۲- آینده نگاری جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیک فضای مجازی 

۱۳- آینده نگاری منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای

۱۴- آینده نگاری جهانی شدن و محلی شدن

۱۵- آینده نگاری کنوانسیون های زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی

۱۶- آینده نگاری پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم

۱۷- آینده نگاری بنبان های شناخت شناسی و توسعه روش های نوین در تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیک

پنل ۷) آینده نگاری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری نقش و کاربرد RS و GIS در تحقیقات و مطالعات علوم جغرافیایی و سایر علوم 

۲- آینده نگاری زیرساخت داده های مکانی به منظور به روزرسانی نقشه های پایه جغرافیایی

۳- آینده نگاری داده کاوی فضایی

۴- آینده نگاری توسعه روش های مدلسازی و تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی روابط و مناسبات پیچیده فضایی

۵- آینده نگاری Geovisualization

۶- آینده نگاری سیستم های همراه مکانی  Mobile GIS

۷- آینده نگاری توسعه GIS در ادارات و سازمان ها

۸- آینده نگاری Enterprise GIS

۹- آینده نگاری سیستم های هوشمند مکانی

۱۰- آینده نگاری سیستم های ترابری و  AVL 

۱۱- آینده نگاری ژیودزی ماهواره ای

۱۲- آینده نگاری بنبان های شناخت شناسی و توسعه روش های نوین در تحقیقات RS و GIS

پنل ۸) آینده نگاری مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی و زیست - محیطی) در ایران

موضوعاتی که نویسندگان می توانند در این پنل مقاله ارایه دهند، به شرح ذیل است:

۱- آینده نگاری شناسایی و مطالعات مخاطرات طبیعی (با منشا اقلیمی، ژیومورفولوژی، زمین شناسی و ...)

۲- آینده نگاری شناسایی و مطالعات مخاطرات انسانی (با منشاهای انسانی)

۳- آینده نگاری شناسایی و مطالعات مخاطرات زیست – محیطی (با اهداف زیست – محیطی)

۴- آینده نگاری شناسایی مخاطرات جدید

۵- آینده نگاری استفاده از فرصت های نهفته در مخاطرات محیطی

۶- آینده نگاری فناوری های نوین در سیستم های آگاهی دهنده، پایش و کنترل مخاطرات محیطی

۷- آینده نگاری مدیریت ریسک و بحران

۸- آینده نگاری پسماندها در محیط های شهری و روستایی

۹- آینده نگاری بحران آب، خشکی، خشکسالی و تاثیرات مهاجرتی آن بر آینده شهرها و روستاها

۱۰- آینده نگاری نقش خلاهای مدیریتی مکانی بین مناطق سیاسی و اداری (استان ها، شهرستان ها و بخش ها) در عدم توجه به مخاطرات زیست – محیطی مشترک

پنل ۹) آینده نگاری در حوزه انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و سایر موضوعات آزاد در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ای

این پنل مخصوص اساتید برجسته و صاحبان اندیشه علوم جغرافیایی است که ممکن است در حوزه انتقادگرایی، نقد و نقدپذیری در جغرافیا و یا خارج از پنل های هشت گانه فوق، ایده ها یا موضوعات جدیدی داشته باشند که تمایل دارند در این همایش ارایه دهند.

 

create: 11 August 2018 - view 6826

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
14 November 2018
Deadline for submitting original articles:
21 August 2018

Holders

Organizational Structure

Conference Chairman
Hosein Ghazanfarpour
Support