مقالات Personalized Medicine Journal، دوره 6، شماره 24