مقالات International Journal of Nano Dimension، دوره 5، شماره 2