مقالات International Journal of Nano Dimension، دوره 6، شماره 4