مقالات International Journal of Nano Dimension، دوره 9، شماره 2