مقالات Journal of Advanced Materials and Processing، دوره 10، شماره 1