Speech: ارزیابی چارچوب پایداری در پروژه های ساخت مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM بر اساس استاندارد P۵TM مدیریت پروژه سبز GMP

ارزیابی چارچوب پایداری در پروژه های ساخت مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM بر اساس استاندارد P۵TM مدیریت پروژه سبز GMP روز دوشنبه، 20 تیر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Management

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 امروزه سیستم های امتیازدهی ساختمان سبز بعنوان یکی از روشهای ارزیابی زیست محیطی ساختمان توسعه زیادی یافته است . از طرفی یکی از چالش های توسعه و استفاده از این سیستم ها انتخاب معیارها و وزن دهی به آنها میباشد که این انتخاب بدون در نظر داشتن شرایط اقلیمی ، موقعیت جغرافیایی و اولویت های خاص زیست محیطی نمی توان ابزار مناسبی طراحی نمود، سطح پایین پایداری در پروژه های ساختمانی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده از استاندارد پایداری پروژه های ساختمانی را ضروری میسازد،در این پژوهش مدلسازی اطلاعات ساختمان جهت تحقق پایداری پروژه بر اساس استاندارد P۵ مدیریت پروژه سبز مورد بررسی قرار میگیرد با استفاده از اسناد کتابخانه ای ، بررسی کتوب،مقالات و پایان نامه ها جهت بررسی ادبیات موضوع و با استفاده از نظر خبرگان تجزیه تحلیل سلسله مراتبی جهت تبیین مولفه ها و شاخص ها استفاده میشود،این پژوهش براساس داده های کمی و کیفی و تجزیه تحلیل داده ها نتیجه پژوهش بر این قرار است که شاخص های مدلسازی اطلاعات ساختمان نقش معناداری در تحقق پایداری پروژه بر اساس استاندارد P۵دارد.

معرفی سخنرانان: خانم دینا ذوالفقاری دانشجوس کارشناسی ارشد مهندسی معماری مدیریت پروژه و ساخت

درج در سایت: 11 تیر 1401 - تعداد مشاهده 323 بار