نشریه علمی ترویجی گیاهپزشک

Plant Pathologist Scientific- Extensional (Professional)

نشریه علمی دانشجویی گیاه پزشک، به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال است که در فضای علمی دانشجویی کشور فعالیت می‌کند. از اسفند ۱۳۹۸، این نشریه با کسب امتیاز حرفه‌ای از سوی معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، به عنوان یک نشریه علمی ترویجی با امتیاز ۱ فعالیت می‌کند.

از افتخارات این نشریه در سال‌های اخیر می‌توان به کسب عنوان نشریه شایسته تقدیر در حوزه کشاورزی، محیط زیست و دامپزشکی در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد.