مقالات Journal of Fundamentals of Mental Health، دوره 24، شماره 4