نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان

journal of studies of nomads area plannig

مجله مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در سال ۱۳۹۹ تاسیس شده است.

زمینه های موضوعی نشریه:

مطالعات برنامه ریزی محیطی اکولوژیک قلمرو کوچ نشینان
مطالعات برنامه ریزی اجتماعی فرهنگی قلمرو کوچ نشینان
مطالعات برنامه ریزی تاریخی سیاسی قلمرو کوچ نشینان
مطالعات برنامه ریزی اقتصادی قلمرو کوچ نشینان
مطالعات برنامه ریزی مدیریتی نهادی قلمرو کوچ نشینان
مطالعات برنامه ریزی کالبدی فضایی قلمرو کوچ نشینان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات