دوفصلنامه نسیم خرد

مجله نسیم خرد به استناد مصوبه ۶۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه ۵۸۵ شورای عالی حوزه‌های علمیه، در جلسه ۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ کمیسیون نشریات علمی حوزه، رتبه علمی ترویجی دریافت نمود. 

مجله نسیم خرد مقالاتی در موضوعات ذیل را ارزیابی و چاپ خواهد کرد:

ترویج یا نقد دیدگاه های فلسفی
پاسخ به شبه ها و نقدها در بنیان فلسفه اسلامی
مباحث مربوط به عرفان و حکمت متعالیه
بحث های معرفت شناسی
فلسفه های مضاف
فلسفه تطبیقی (اسلام و غرب)
نقد برخی مبانی ناروای فلسفه غرب
تاریخ فلسفه اسلامی
اسلامی‌سازی علوم انسانی
آموزش و معرفی قواعد فلسفی
معرفی شخصیت های فلسفی (زندگی­نامه، آثار، آرا و ...)
خلاصه و معرفی کتاب
مباحثات مکتوب درباره موضوعات فلسفی