مجله علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا

نشریه علمی  «علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا» ضمن همکاری در انتشار مقالات شما و نمایه آن در جهت بالابردن رزومه علمی و دانش شما کمک می کند.

حوزه پذیرش مقالات؛ 

علوم زیست محیطی 

جغرافیا