مقالات Avicenna Journal of Phytomedicine، دوره 12، شماره 5