Workshop: کارگاه بیوانفورماتیک

کارگاه بیوانفورماتیک روز پنجشنبه، 17 شهریور، 1401 توسط موسسه آموزش عالی آل طه در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Molecular Biology, Cellular Biology and Genetics

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آل طه

مقدمه ای بر آموزش مبانی بیوانفورماتیک و منطق پشت آن آشنایی با پایگاه داده های اولیه DNA و پروتئین آشنایی با پایگاه داده های ثانویه همردیفی (Blast) دوتایی و چندگانه توالی های زیستی آشنایی با الگوریتم های زیستی آشنایی با الگوریتم های نیدلمن و اسمیت-واترمن

درج در سایت: 1 شهریور 1401 - تعداد مشاهده 354 بار