دوفصلنامه پژواک جامعه

نشریه علمی "پژواک جامعه"، به صاحب امتیازی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر با شماره مجوز ۸۴۷۶۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بهار و تابستان ۱۳۹۹ به صورت دوفصلنامه و با حضور اساتید برجسته در هیات تحریریه و شورای مشورتی هیات تحریریه و همچنین اساتید جوان و صاحب نام در داوری آن منتشر می‌شود. 

دوفصلنامه علمی پژواک جامعه به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه و معرفی فعالیت‌های علمی و پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانش پژوهان چاپ و منتشر می‌شود.

این فصلنامه در موضوعات تاریخ تحولات ایران، ادبیات و ادیان باستان، علوم سیاسی، جامعه شناسی، عرفان و سایر علوم انسانی مرتبط  مقاله می‌پذیرد.