پژوهشنامه فقهی حقوقی زنان و خانواده

پژوهش در علوم دینی، هم فضیلت است هم ضرورت؛ زیرا بینش آفرین و دانش افزاست. افکار، اندیشه‌ها و آثار محققان و پژوهشگران هر جامعه زیر ساخت‌های علمی آن جامعه را تشکیل داده، بناهای علمی و نتایج عملی و تجربی فراوانی به همراه دارد. از این رو، اگر محققان و پژوهشگران ارزش‌های خوب و پسندیده اخلاقی را با مسائل پژوهشی خود همراه کنند؛ زیر ساخت‌های علمی جامعه اثرات و نتایج مثبت و همیشگی خواهند داشت. 
پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان وخانواده حاکی از کوشش محققین فاضلی دارد که فرصت گران‌بهای خود را صرف یافتن پاسخ برای سوالات علمی در حوزه‌های متنوع فقهی و حقوقی، ناظر به زنان و خانواده نموده‌اند.