مقالات Journal Of Mirror Research، دوره 33، شماره 193