نگاهی به روند تبدیل کارکرد رسانه ها

16 شهریور 1402 - خواندن 3 دقیقه - 250 بازدید


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)  در کارکرد برخی رسانه ها، تمرکز بر تجارت پیشگی تمام و کمال و کاهش مشخص عملکرد آن در اهمیت نسبی اطلاع رسانی عمومی و کاربرد استانداردهای خدمات عمومی دیده می شود . چنین تمرکزی از قدرت رسانه ها در سازمانها که وابسته به حمایت تبلیغات عمدتا ذینفع هاست، برای مشارکت شهروندان در موضوعات عمومی، شناخت مسائل همگانی و بنابراین طرز کار موثر دموکراسی، خطری واضح وموجود به شمار می رود.

 این گونه توسعه ها به این معنا نیست که فضای عمومی رسانه ای شده در دموکراسیهای غربی ناامیدکننده است، ولی جهت این توسعه ها نیز مهم است. بنابراین، در حالی که ژورنالیسم در حال تکثیر است، به گونه ای روبه رشد، وضعیت غالب خود به عنوان نهادی که هدفش کمک به اصلاح روند اطلاع رسانی همگان است را از دست می دهد. در زمینه منطق تجاری نیز، این کمک به اصطلاح خیر و صلاح همگانی، در حال تبدیل به یک کالای رسانه ای در زمره بقیه کالاهاست. این تغییرات ساختاری رسانه ها به صورت متقابل با دیگر تمایلات اجتماعی سر برآورده است مثل بحران دولت رفاه، وضعیتهای دشوار پروژه های ملی در دنیایی که به سمت جهانی شدن می رود، و افزایش قدرت نیروهای بازار. در مجموع این موارد ما را به تفکر مجدد درباره تعریف و امکان پذیری دموکراسی در آینده وا می دارد. ولی برای شناخت بهتر شرایط فعلی، بهتر است نیم نگاهی به مقوله اینترنت داشته باشیم.

چشم اندازها و کاربردهای شبکه های اطلاع رسانی بی تردید، دیجیتالی شدن، گرایش اصلی تکنولوژی در رسانه های امروزی است. این بدان معناست که برای کلیه اطلاعات رسانه ای شده، یک زبان دگرگونی دموکراسی. امروزه، تجاری شدن رسانه ها و شبکه های تحت تصدی آنها ، نه تنها یک واقعیت، بلکه خود شبکه ابزار اصلی و عرصه ای برای بازار جهانی شده است . به طور فزاینده ای، از رسانه ها برای دادوستد اقتصادی استفاده می شود و این روزها اکثر وب سایت های رسانه ای جدید، تجاری هستند. اگر تا به حال، «سرخوشی از سایبر» نسبت به اوایل آن کم شده است، هنوز خصوصیات کلیدی از اینترنت وجود دارد که ارتباط مستقیمی با دموکراسی دارند. به ویژه باورهای جامعه و فضای عمومی، در فضای رایانه ای شبکه های اطلاع رسانی ،بیشتر در محتوای مطالب دیده می شوند .