سواد تبلیغاتی چیست؟

23 شهریور 1402 - خواندن 6 دقیقه - 185 بازدید

سواد تبلیغاتی چیست؟

| | ۰ نظر

تبلیغات شکل خاصی از ارتباطات است. تفسیر و فهم تبلیغات مستلزم مهارت های سوادی خاصی است که متفاوت از مهارت های تولید و خواندن اشکال نمادین ارتباطات است.

هدف اصلی این نوشتار، توسعه مفهوم سواد تبلیغاتی و ارائه الگوی سواد تبلیغاتی است، این الگوی جدید در پژوهش تبلیغات، آموزش رسانه و نیز طراحی تبلیغات کاربرد دارد. همچنین می توان مقاله حاضر را از جهت بررسی معنای سواد رسانه ای و معرفی دیدگاه های متنوع مطمع نظر قرار داد.

تبلیغات بخش مهمی از زندگی روزمره در جامعه غربی دوره معاصر است. بازاریابی و پیام های تبلیغاتی بیش از پیش زندگی مصرف کنندگان را اشباع کرده است. برای درک و تفسیر این پیام ها و بازنمایی های بصری، مصرف کنندگان به مهارت های سواد تبلیغاتی (یعنی، توانایی شناخت، ارزیابی و درک تبلیغات و دیگر پیام های تجاری) نیاز دارند.

با توجه به اهمیت مبرهن سواد رسانه ای و آموزش رسانه، تعجب آور است که چرا پژوهش کمی به بعد تبلیغات پرداخته است. به طور کلی تبلیغات معمولا در چارچوب سواد رسانه ای مطرح می شود. بسیاری از متون سواد رسانه ای تبلیغات را به عنوان بخشی از سواد رسانه ای معرفی می کنند. پژوهشی در زمینه مصرف کنندگان فرهیخته تبلیغات وجود دارد، با این حال در کل مفهوم سازی و الگوسازی سواد تبلیغاتی فراتر از گام های ابتدایش به پیش نرفته است.

کاملا بدیهی است که مفهوم سواد تبلیغاتی مستلزم واکاوی و توسعه بیشتر است. این نوشتار درصدد توسعه یک الگوی سواد تبلیغاتی است و هدف آن مفهوم سازی پدیده سواد تبلیغاتی و ارائه دیدگاه های جدید برای حمایت از پژوهش های بیشتر در رشته سواد رسانه ای است. پیچیدگی نظری مبتنی بر تحلیل کلی از سنت فکری مطالعات ارتباطی و نشانه شناختی بر تبلیغات ناشی می شود. این مقاله، معنای سواد تبلیغاتی را کشف و دیدگاه های مختلف را شناسایی می کند، و به طور خاص به دنبال پاسخ به سوالات زیر است:

– سواد تبلیغاتی چیست؟

– چگونه می توان سواد تبلیغاتی را مدل سازی کرد؟

ما با این دیدگاه شروع می کنیم که چگونه مفهوم سواد در جامعه رسانه ای تغییر کرده است. این بحث با ارائه الگوی پیشنهادی سواد تبلیغاتی و ابعاد آن ادامه می یابد. سرانجام، با بحثی درباره معانی سواد تبلیغاتی در ارتباطات بازاریابی و با کاربست طراحی تبلیغات و ارتباطات بصری نتیجه گیری می کند.

سواد پویا جامعه رسانه ای

گرچه موضوع اصلی ما در این نوشتار تبلیغات است، با این حال ضروری است تا مختصری از سنت فکری سواد بحث کنیم و بفهمیم که چگونه مفاهیم با هم در ارتباط هستند. در گذشته، سواد به مثابه توانایی خواندن و فهمیدن معانی مکتوبات و کلمات چاپی درک می شد. در یک تعریف وسیع تر، سواد شامل مهارت های تولید متون، گاهی حتی مهارت های حسابی و دانش فرهنگی می شد. با گسترش مفهوم سواد، معانی سنتی موضوع خواندن نیز تغییر کرده است.

در کاربرد روزانه، مفهوم متن به متون نوشتاری، دلالت بر مطالب عینی، نظیر جوهر بر روی صفحه یک کتاب یا مجله اشاره می کند. مفهوم متون نوشتاری سواد گسترش یافته و شامل اشکال دیگری از ارتباطات میشود، هم گام با آن مفهوم متن نیز تغییر کرده است. در تحلیل نشانه شناختی معانی، متن اشاره به مطالب عینی میکند که میتوان آن را به هر شکلی وبا هر رسانه ای بیان کرد. آن ممکن است نوشته در فیلم تبلیغاتی، گفتگو، نقش آفرینی، آهنگ، طرح، انیمیشن باشد.

جامعه رسانه ای یک تکثر و تنوع پویایی از اشکال ارتباطات به نظر می رسد و سواد دیگر صرفا به مهارت های تفسیر ارتباطات نوشتاری اشاره نمی کند. سواد رسانه ای به توانایی خواندن و تحلیل انتقادی اشکال و معانی مختلف بازنمایی رسانه اشاره می کند. توسعه سواد رسانه ای شخصی با واقع انگاشتن این موضوع شروع میشود که ما در زندگی روزمره هزاران پیام دریافت میکنیم که میتواند بر عقاید، نگرش، ارزش و رفتار ما تاثیر بگذارد. تبلیغات معنای فرهنگی زیادی دارد. از یک سو آن واقعیت پیرامون ما را بازنمایی میکند و از سوی دیگر شیوه برداشت مردم از واقعیت را تغییر میدهد.

پس سواد را چگونه تعریف کنیم؟ در یک رویکرد نظری، سواد مفهوم عامی است که شامل اشکال مختلف خواندن و تفسیر میشود. در عمل، سواد عبارت است از توانایی شخصی برای فهم انواع مختلف نظام های نشانه ای و نمادی و همچنین توانایی تولید انواع مختلف پیامها با کاربرد این نظامهای نمادی.

رشد و توسعه فرهنگ رسانه ای، جامعهای ایجاد کرده است که مردم نیازمند مهارت های پیشرفته سواد رسانه ای و سواد بصری هستند. مفاهیم سواد رسانه ای و سواد تبلیغاتی از این فرضیه ناشی میشود؛ برای تفسیر نظام های نمادی در جامعه رسانه ای، مردم باید حداقلی از مهارت های سواد در نظام نمادین داشته باشند. کرس و لیوونبر مبنای مطالعات نشانه شناختی بر ارتباطات بصری پیشنهاد می کنند که گرچه اشکال مختلف بازنمایی و ارتباطات به هم وابسته هستند، آنها ممکن است شامل اشکال متمایزی از شیوه های تولید معانی باشند.

تبلیغات شکل خاصی از ارتباطات است. تفسیر و فهم تبلیغات مستلزم مهارت های سوادی خاصی است که متفاوت از مهارت های تولید و خواندن اشکال نمادین ارتباطات است. گرچه در برداشتمان از سواد تبلیغاتی از مفهوم سواد رسانه ای استفاده نمیکنیم، به طور خاص سواد تبلیغاتی یک بخش مهمی از سواد رسانه ای است. با این حال، سواد تبلیغاتی در برابر مفاهیم مختلفی از سواد رسانه ای بررسی میشود و ویژگی های متمایز آن عنوان میشود.

امیر عباس صادقی روابط عمومی. سواد رسانه ایصادقی سواد تبلیغاتی