بررسی اصول و مبانی سیاستگذاری در عرصه کلان ( بخش اول )

26 شهریور 1402 - خواندن 3 دقیقه - 250 بازدیدبررسی اصول و مبانی سیاستگذاری در عرصه کلان ( بخش اول )


دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


در تعریف جامع از سیاستگذاری جهانی رسانه باید تمامی عوامل سیاسی، فرهنگی، حقوقی، فناوری و زبانی را در بر گیرد که در عمل چنین تعریف جامعی وجود ندارد، چرا که قدرت ها و بازیگران موثر در تعریف و تعیین این نوع از سیاستگذاری نمی توانند تمامی رویکردهای موجود را در تعیین آن به کار گیرند، بنابراین تعیین حداقل ها از برخی از رویکردهای موجود در نظر گرفته میشود. در این مورد ابتدا باید مشخص گردد سیاستگذاری رسانه ای در سطح جهانی است یا در سطح کشور است، سیاستگذاری برای انتشار اطلاعات صورت می گیرد یا برای رسانه ها، سیاستگذاری در سطح راهبری رسانه ها است یا در سطح قانونگذاری؟ در تعریف جامع از سیاستگذاری جهانی رسانه باید مسائل این حوزه، بازیگران، مرزهای سیاستگذاری و سرانجام سطوح قدرتی که در آن سیاستگذاری رسانه ای صورت می گیرد مشخص شود تا بتوان تعریفی جامع از آن ارائه داد. همچنین همگرایی فناورانه رسانه ها نیز مسئله مهم دیگری است که در سیاستگذاری رسانه ای باید به آن پرداخته شود. اعتقاد صاحب نظران عرصه رسانه این است که مفاهیم موجود در سیاستگذاری جهانی رسانه مانند مفهوم "جهانی بودن"، "رسانه" و "فرایندسیاستگذاری" را باید به صورت دقیق تر تعریف کرد تا تعریف روشن تری از سیاستگذاری جهانی رسانه ای داشته باشیم.


جهانی بودن

در این قسمت تعریف هلد (۲۰۰۴) از جهانی شدن ارائه می شود. وی جهانی شدن را شکل گیری ارتباطات عمیق، گسترده و سریع در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در سطح جهان می داند این تعریف دقیقا بیان می کند که زمان و مکان در محاسبات سیاستگذاری تقریبا بی اثر می شود و می توان برای تمامی رسانه ها و تمامی جوامع، سیاستگذاری هم شکل و یکسان با تفاوت های جزئی ارائه داد. مفهوم همگرایی زمان و مکان نیز در این حوزه می گنجد. مفهوم همگرایی مفهوم جدیدی نیست و به کار هاروی (۲۰۰۲) بازمی گردد که فشردگی زمان و مکان را مطرح کرد. اما در نظر محققان، همگرایی به این معنا نیست و اظهار می دارند سرزمین ها و جوامع مختلف بازیگر مهمی در حوزه تفاوت در سیاستگذاری های رسانه ای هستند. این مفهوم به واقعیت های چند لایه سیستم ارتباطات، شبکه ها و قانونگذاری توجه دارد. مقیاس مکان و جامعه مورد نظر در حوزه سیاستگذاری جهانی رسانه، عامل بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود.


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)