بررسی اصول و مبانی سیاستگذاری در عرصه کلان ( بخش دوم )

26 شهریور 1402 - خواندن 3 دقیقه - 93 بازدیدبررسی اصول و مبانی سیاستگذاری در عرصه کلان ( بخش دوم )


رسانه


همگرایی فناورانه منجر به همگرایی گونه های ارتباطی نیز شده است. این پدیده با شکل گیری رسانه های اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. محققان از اینجا شروع به مفهوم سازی می کنند که ارتباطات یک فرایند اصلی اجتماعی و جزء نیازهای اصلی بشر است. پیشنهاد میشود که برای مفهوم سازی عنصر رسانه از مفهوم سیاستگذاری جهانی رسانه باید تعاریف موجود را به شکلی ترکیب کرد که مفهوم همگرایی نیز در آن مورد توجه قرار گیرد. محتوای رسانه نیز یک حوزه مهم و دیگری است که باید جدای از مسائل فناوری رسانه ها به آن پرداخته شود. محتواهای گوناگونی که از رسانه ها پخش می شود مانند اخبار، فیلم، موسیقی و ... هرکدام نیاز به بازنگری و توجه خاص در سیاستگذاری رسانه ای دارند. در هر بخش تعیین شده که نوع سیاستگذاری چگونه باشد و به عنوان مثال برای محصول رسانه ای مانند فیلم، سیاستگذاری جهانی می تواند صورت گیرد و ذائقه مخاطب را می توان به شکلی تغییر داد که یک فیلم در سطح جهانی مخاطب گسترده داشته باشد.


فرایند سیاستگذاری جهانی


بایدفرایندسیاستگذاری را ازفرایندتصمیم سازی ومدیریتی جدا کرده و رویکرد رهبری را برای آن تبیین کرد. فرایند سیاستگذاری رسانه، فرایندی است که در آن رهبری افکار عمومی شکل می گیرد و سیاستگذاران در تلاش هستند تا بر فضای عمومی جامعه تاثیر بگذارند. بنابراین فرایند نسبت به فرایندهای مدیریتی طولانی مدت تر بوده و سعی دارد تا در فرایندی طولانی به اهداف بلندمدت خود برسد. نکته مهم دیگر، افراد موثر در این فرایند هستند که از مردم عادی گرفته تا افراد با نفوذ سیاسی و مدیران کلان جوامع را در بر می گیرند. 


قاب بندی سیاستگذاری جهانی رسانه

در ترسیم سیاستگذاری جهانی رسانه درگام نخست بایدبه سراغ عنصر بازیگران موثر دراین حوزه رفت و در دوسطح بازیگران دولتی و خصوصی و بازیگران ملی، منطقه ای و بین المللی آنها را دسته بندی کرد. بر اساس این دسته بندی، ترسیم سیاستگذاری رسانه ای برای هر جامعه متفاوت خواهد بود. در گام دوم عنصر مهم، نوع محتوای مورد سیاستگذاری است؛ اینکه به طور کلی برای محتوای یک رسانه سیاستگذاری می شود یا اینکه برای محتوای گوناگون رسانه ها. به عنوان مثال فیلم و یا اخبار که جداگانه سیاستگذاری می شوند، باعث تفاوت در نوع سیاستگذاری می گردد. سیاستگذاری در سطح جهانی را برای رسانه های موثر و پرمخاطب، یک سیاستگذاری یکپارچه و یکدست می دانند که ظرفیت تکمیل ساختار جهانی افکار عمومی را داشته و خواهد داشت. سیاستگذاری جهانی رسانه نمی تواند نتیجه گیری دقیق و یا تعریف روشنی ارائه دهد؛ چرا که این حوزه پر از چالش بوده و هر روز دچار دگرگونی می شود. 


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)