ایمنی صنعتی

1 بهمن 1402 - خواندن 2 دقیقه - 50 بازدید

ایمنی محیط و المانهای تاثیر گذار بر آلودگی در شهرهای مختلف کشور با توجه به وجود صنایع آلاینده و جغرافیای اقلیمی بررسی گردیده است ، این مقاله گرنت پژوهشی بنیاد الکساندر دوما را اخذ نموده و از مقالاتی میباشد که در مجلات بین المللی نیز به چاپ رسیده است .

در این مقاله پژوهشی شهر شوشتر در استان خوزستان به عنوان پایلوت مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات آماری نیز با توجه به ۱۲ ماه در سال اخذ و ارزیابی و مورد پایش قرار گرفته است .

همانطور که میدانید اقلیم جغرافیایی نیز تاثیر مستقیمی بر ماندگاری آلودگی صنعتی داشته و روش های مختلف کاهش آلودگی های صنعتی و راهکارهای خروج از بحران ارائه گردیده است .

نویسنده این طرح دکتر حامد کرمانیون از مدیران شرکت فرا ایمن صنعت پردیس و از اساتید دانشگاه امام حسین و دانشگاه صنعتی اصفهان می باشند و حامی مالی این پژوهش نیز شرکت فرا ایمن صنعت پردیس به عنوان تامین کننده تجهیزات تخصصی ایمنی صنعتی و حفاظت فردی به همراهی بنیاد ملی نخبگان می باشند. 

مازوت سوزی در پالایشگاه ها نیز در این طرح بصورت ویژه تحلیل و بررسی شده است ، همانگونه که مستحضرید در برخی از پالایشگاه ها و نیروگاه های کشورمان مجبور به مازوت سوزی می باشیم و همچنین برخی صنایع نیز در زمان هایی از سوخت مازوت استفاده می کنند که در این طرح ، زمان استفاده از مازوت نیز برای مکان های مختلف جغرافیایی کشور مشخص شده است