مزایای انتشار مقاله پیش چاپ برای نویسندگان

17 بهمن 1402 - خواندن 3 دقیقه - 636 بازدید


پیش چاپ یا پری پرینت مقالات علمی پژوهشی نسخه ای از گزارش تحقیقاتی است که هنوز تحت داوری همسان یا Peer review قرار نگرفته و به صورت رسمی در ژورنال یا کنفرانس منتشر نشده است. 

نویسندگان، خوانندگان و در مجموع جامعه علمی و عموم مردم هر یک به نحوی از مزایای کوتاه شدن فرایند اجرای کار تحقیقاتی و ثبت مقاله تا انتشار رسمی آن بهره مند میشوند.

به عنوان مثال یک پژوهشگر اعم از عضو هیئت علمی، دانشجو و یا محقق شاغل در مراکز تحقیقاتی همیشه در صدد است تا عنوان و امتیاز کار تحقیقاتی خود را به عنوان یک دستاورد علمی که زحمت زیادی برایش کشیده شده است در حداقل زمان و با کمترین دردسر برای خود ثبت نماید. اما معمولا پس از ارسال مقاله به ژورنالها بایستی در انتظار صف داوری مجله بماند تا در نهایت مجوز انتشار در آن ژورنال یا ثبت مقاله در مجله دیگر جهت داوری مجدد را به دست بیاورد. علاوه بر اینکه گذر زمان ریسک قدیمی شدن دیتا و بعضا از بین رفتن ضرورت مساله را با خود به همراه دارد، چه بسا ممکن است در طی این بازه، کار تحقیقاتی مشابه که تصادفا توانسته است مراحل داوری و انتشار را سریعتر طی نماید در مراجع رسمی منتشر بشود و این موضوع از جذابیت مقاله مذکور بکاهد. 

همچنین در اغلب مواقع ضرورت مساله ایجاب میکند تا هر چه سریعتر نتایج تحقیقات و یافته ها در اختیار محققین یا سیاستگزاران قرار گیرد. مصداق بارز این موضوع را در زمان پاندمی کرونا شاهد بودیم.گاهی محققین تمایل دارند تا قبل از ثبت مقاله در ژورنال و یا ارسال آن به کنفرانس، نظرات متخصصین یک یا چند حوزه را در خصوص گزارش کار تحقیقاتی و نحوه ارائه یافته ها جویا شوند. اما تا زمانی که مقاله به نام نویسنده در یک مرجع رسمی ثبت نشده باشد، ارسال نسخه­ای از گزارش کار پژوهشی برای همکاران چالشهایی را نظیر نگرانی از نقض شدن حقوق مالکیت معنوی ایده پژوهش برای نویسندگان ایجاد میکند و به این ترتیب امکان تبادل آرا و اشتراک نظرات تا قبل از انتشار رسمی از بین میرود.


preprintپیش چاپ مقالهثبت مقالهارسال مقاله