تفسیریه فیفا در خصوص ثبت نام بازیکنان فوتبال وفق ماده ۵ مقررات RSTP

21 فروردین 1403 - خواندن 21 دقیقه - 101 بازدید


هوالفعال

ثبت نام بازیکنان

زمینه بحث

همانطورکه در یادداشت های قبلی ذکر شده ، چندین ماده از مقررات RSTP در سطح ملی الزام آور هستند و باید در مقررات ملی تصویب شده و توسط فدراسیون های عضو گنجانده و اجرا شوند. تمام مقررات مربوط به ثبت نام بازیکنان در این دسته قرار میگیرد.منطق پشت این رویکرد ایجاد یک زمین بازی برابر در سراسر جهان و محافظت از یکپارچگی ورزشی مسابقات مختلف است. فوتبال سازمان یافته باید بتواند بر چارچوب یکسانی از مقررات تکیه کند که برای همه شرکت کنندگان الزام آور است، زیرا نتایج در زمین بازی تنها در صورتی قابل مقایسه و ارزیابی هستند که همه شرکت کنندگان در شرایط یکسان این کار را انجام دهند. همه باشگاه ها در هر کجای دنیا که هستند باید طبق قوانین یکسان بازیکن ثبت نام کنند. این امر هنگام در نظر گرفتن مسابقات قهرمانی قاره ای و بین المللی و همچنین مسابقات قهرمانی ملی (لیگ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا صلاحیت برای مسابقات قاره ای معمولا بر اساس نتیجه مسابقات قهرمانی کشور است. به همین ترتیب، در دنیای فوتبال که روز به روز جهانی ترمی شود، قوانین یکسان در مورد نحوه ثبت نام یک بازیکن برای یک باشگاه، حداقل تا حد معینی، برای محافظت از باشگاه های کوچک تر و تا آنجا که ممکن است، تضمین رفتار برابر با همه بازیکنان است. ، صرفنظر از جایی که آنها فوتبال بازی می کنند.

اصل اساسی این است که ثبت نام بازیکن در صلاحیت انحصاری اتحادیه(فدراسیون) عضوی است که باشگاهی که می خواهد بازیکن را ثبت کند به آن وابسته است. این اصل در آیین نامه مشخص است. برای نقل و انتقالات بین المللی،این فدراسیون عضوی است که باشگاه جدید بازیکن به آن وابسته است و مسئول تایید تاریخ ثبت نام بازیکن پس از دریافت ITC مربوطه است. در صورت تحویل ITC، فدراسیون عضوی که باشگاه جدید به آن وابسته است باید دریافت را تایید کرده و اطلاعات ثبت نام بازیکن مربوطه را در TMS تکمیل کند.بنابراین فدراسیون های عضو مسئول تنظیم قوانین مربوط به ثبت نام بازیکنان در سطح ملی هستند.

در انجام اینکار، آنها باید اصول آیین نامه و مقرراتی را که در سطح ملی الزام آور است و همچنین اقدامات مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ سلامت ورزشی مسابقات خود را در نظر بگیرند.باشگاهها باید به یک فدراسیون عضو (و در صورت لزوم، یک لیگ وابسته) وابسته باشند تا به چارچوب نظارتی فوتبال سازمان یافته ملزم شوند.درنهایت، به استثنای مفاد قرض، مقررات هیچ قانونی در مورد سهمیه های احتمالی برای مسابقات (به عنوان مثال در رابطه با ثبت نام بازیکنان خارجی، بازیکنان منطقه جغرافیایی خاص، یا بازیکنان با سن خاص)تعیین نمی کند. آنها هر گونه اصول یا قوانینی را که مشارکت بازیکنان با وضعیت معین (به عنوان مثال آماتور یاحرفه ای) را در یک مسابقه خاص محدود می کند، تعیین می کنند. بنابراین فدراسیون های عضو و سازمان دهندگان مسابقات آزادند که این نوع مقررات را در مقررات رقابتی خود، با رعایت قوانین ملی مربوطه خود لحاظ کنند.


متن ماده

ماده5 - ثبت

1- هر فدراسیون باید یک سیستم ثبت نام الکترونیکی بازیکنان داشته باشد، که باید در اولین ثبت نام بازیکن، به هر بازیکن یک شناسه فیفا اختصاص دهد. یک بازیکن باید مطابق با مفاد ماده 2 برای بازی در یک باشگاه به عنوان حرفه ای یا آماتور در یک فدراسیون ثبت نام کند. ID دارها واجد شرایط شرکت در فوتبال سازمان یافته هستند.با ثبت نام یا پذیرفتن حضور در مسایقه، یک بازیکن موافقت می کند که از اساسنامه و مقررات فیفا،کنفدراسیون ها و فدراسیون تبعیت کند.

2- یک بازیکن فقط می تواند در یک باشگاه به منظور بازی فوتبال سازمان یافته ثبت نام شود. به عنوان یک استثنا از این قاعده، ممکن است یک بازیکن به دلایل فنی صرفا مجبور باشد در یک باشگاه ثبت نام کند تا شفافیت در معاملات فردی متوالی تضمین شود (به پیوست 3 مراجعه کنید). بازیکنی که در حال آزمایش است(به ماده 19تر مراجعه کنید) نیازی به ثبت نام برای شرکت در بازی های دوستانه ای ندارد که در چارچوب آزمایشی انجام می شود.

3- یک بازیکن می تواند در یک زمان فقط در یک باشگاه ثبت نام کند.

4- بازیکنان می توانند حداکثر در سه باشگاه در طول یک فصل ثبت نام کنند. در این مدت، یک بازیکن فقط واجدشرایط بازی رسمی برای دو باشگاه است. به عنوان یک استثنا از این قاعده، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول همپوشانی (یعنی شروع فصل در تابستان/پاییز در مقابل زمستان/بهار) حرکت می کند، ممکن است واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای یک باشگاه سوم در طول فصل باشد. فصل مربوطه، مشروط بر اینکه به طور کامل به تعهدات قراردادی خود در قبال باشگاه های قبلی خود عمل کرده باشند و مقررات مربوط به دوره های ثبت نام (ماده 6) و حداقل مدت قرارداد (بند 2

ماده18) رعایت شود. اگر بازیکنی بخواهد بر اساس استثنائات مندرج در بند 3 الف ماده 6 ثبت نام کند، محدودیتهای مندرج در این بند اعمال نمی شود.

5- تحت هر شرایطی، باید به یکپارچگی ورزشی مسابقات توجه شود. به ویژه، یک بازیکن نمی تواند در مسابقاترسمی بیش از دو باشگاه که در مسابقات قهرمانی ملی یا جام حذفی یکسان در طول یک فصل رقابتمی کنند، بازی کند، مشروط به قوانین سخت گیرانه تر مسابقات فردی اتحادیه های عضو.

6- در رابطه با شناسه فیفا یک بازیکن و ادغام سیستم های ثبت نام الکترونیکی بازیکنان، فدراسیون های عضو باید:

الف) به همه بازیکنانی که قبلا در فدراسیون عضو ثبت نام کرده اند و در زمانی که سیستم ثبت الکترونیکی بازیکنان با سرویس ID Connect FIFA یکپارچه شده است، شناسه فیفا اختصاص دهد.

ب) در جایی که شناسه فیفا قبلا به بازیکنی اختصاص داده شده است، همانطور که توسط سرویس ID Connect FIFA نشان داده شده است، اطمینان حاصل کنید که از همان شناسه فیفا برای ثبت نام بازیکن در سیستم ثبت نام الکترونیکی بازیکن استفاده می شود.

ج) اگر سرویس ID Connect FIFA تشخیص دهد که بازیکنی در بیش از یک سیستم الکترونیکی ثبت نام بازیکن ثبت شده یا به نظر می رسد، موضوع را ظرف پنج (5) روز پس از اطلاع آن حل کنید و فورا Connect FIFA را به روز کنید.

د) در صورت درخواست برای ثبت نام و تعیین شناسه فیفا بازیکن، اطلاعات شخصی مربوطه در مورد یک بازیکن را از طریق رابط اتصال فیفا به سیستم های ثبت نام الکترونیکی بازیکنان سایر فدراسیون های عضو ارائه دهید.


هدف و دامنه

اصل زیربنای کل سیستم ثبت نام این است که هر بازیکنی که می خواهد در فوتبال سازمان یافته شرکت کند، چه آماتور یا حرفه ای باشد، باید در یک باشگاه ثبت نام کند.با ثبت نام (یا موافقت با حضور در مسابقه)، یک بازیکن موافقت می کند که از اساسنامه و مقررات فیفا، کنفدراسیونها و فدراسیون ها تبعیت کند. این اصل برای ملزم ساختن همه کسانی که مایل به شرکت در فوتبال سازمان یافته هستند، به چارچوب نظارتی مربوطه فوتبال ضروری است.ثبت نام توسط فدراسیون عضوی که باشگاه بازیکنان به آن وابسته است برگزار می شود. تنها پس از اتمام مراحل ثبت نام، یک بازیکن واجد شرایط شرکت در فوتبال سازمان یافته می شود. پس از انتقال بین المللی، بازیکن نمی تواند در فوتبال سازمان یافته شرکت کند تا زمانی که فدراسیون عضوی که باشگاه جدیدشان به آن وابسته است،تاریخ ثبت نام بازیکن در TMS را تایید نکند.یک اتحادیه یا لیگ عضو ممکن است شرایط واجد شرایط بیشتری را برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور تعیین کند.


اصل قاعده

اهمیت ثبت نام

فدراسیون های عضو ملزم به داشتن سیستم ثبت نام الکترونیکی بازیکنان برای ثبت کلیه ثبت نام بازیکنان در باشگاههای وابسته هستند که در ماده 7 آیین نامه تعریف شده است.در اولین ثبت نام بازیکن، انجمن عضو مربوطه بایدیک شناسه فیفا منحصر به فرد را به بازیکن اختصاص دهد (از طریق سرویس ID Connect FIFA(. تخصیص یک شناسه منحصر به فرد فیفا به بازیکنان شرکت کننده در فوتبال سازمان یافته اجازه می دهد تا به طور دقیق و قابل اعتماد (در صورت لزوم) شناسایی شوند. شناسه فیفا باید بدون تغییر و یکسان در سیستم ثبت نام الکترونیکی بازیکنان فدراسیون عضو مربوطه در طول دوران حرفه ای بازیکن باقی بماند.برای اطمینان از یکنواخت بودن مجموعه داده های جمع آوری شده بازیکن، مقررات فهرستی از حداقل اطلاعاتی را که باید هنگام ثبت نام بازیکن به صورت کتبی ثبت شود، ارائه می کند.

به طور خلاصه، برای واجد شرایط بودن برای شرکت در فوتبال سازمان یافته (و در نتیجه بازی) برای یک باشگاه خاص، یک بازیکن نه تنها باید در فدراسیون عضوی که آن باشگاه به آن وابسته است ثبت نام کند، بلکه ثبت نام باید به صورت الکترونیکی انجام شود و بازیکن باید با شناسه فیفا قابل شناسایی باشد. همانطور که گفته شد، با ثبت نام در یک باشگاه، بازیکن موافقت می کند که از قوانین فوتبال سازمان یافته، به ویژه اساسنامه و مقررات فیفا، و همچنین قوانین کنفدراسیون ها و فدراسیون های عضو تبعیت کند.

درنهایت، یک اصل کلیدی دیگر این است که یک بازیکن می تواند در هر زمان فقط در یک باشگاه ثبت نام کند،بدون در نظر گرفتن سطح سنی (یعنی یک بازیکن نمی تواند به طور جداگانه در یک باشگاه "جوانان" و یک باشگاه"بزرگ" ثبت نام کند). این قانون ساده اساس یکپارچگی ورزشی مسابقات را تشکیل می دهد. تنها استثنا این است که یک بازیکن ممکن است همزمان برای یک باشگاه یازده نفره و باشگاه فوتسال ثبت نام کند.لازم نیست دو باشگاه به یک فدراسیون عضو وابسته باشند.


هدف از ثبت نام

یک بازیکن فقط می تواند در یک باشگاه به منظور انجام فوتبال سازمان یافته ثبت نام کند.این به طور منطقی از این واقعیت ناشی می شود که ثبت نام شرط اصلی است که به بازیکن اجازه می دهد در فوتبال سازمان یافته شرکت کند. بر این اساس، یک بازیکن نباید به دلیل دیگری جز اینکه اجازه دهد برای آن باشگاه فوتبال بازی کند، برای نمایندگی یک باشگاه ثبت نام کند. به ویژه، ثبت نام به قصد کسب منافع غیرموجه(مالی) (مانند اجتناب از پرداخت مالیات یا غرامت آموزشی) و/یا برای دور زدن قوانین و مقررات و قوانین قابل اجرا، نامشروع تلقی می شود. بنابراین، این ماده باید همراه با ممنوعیت انتقال پل در ماده bis،5 مقررات خوانده شود.تنهایک استثنا برای اصل توضیح داده شده در بالا وجود دارد، و آن زمانی است که یک بازیکن باید صرفا به دلایل فنی مربوط به استفاده از TMS در یک باشگاه ثبت نام کند.

برای مثال، اگر بازیکنی پس از انتقال قرضی به باشگاه مادر خود بازگردد و (به دلایل قانونی ورزشی) فورا قرض داده شود،ممکن است چنین «ثبت فنی» - جایی که هیچ هدفی (فوری) برای بازیکن در بازی کردن فوتبال سازمان یافته وجود نداشته باشد. دوباره یا به طور دائم به یک باشگاه سوم وابسته به فدراسیون عضو با دوره ثبت نام باز منتقل می شود.

برای ایجاد شفافیت و اطمینان از اینکه انتقال به طور دقیق در TMS منعکس شده است، ثبت نام بازیکن باید قبل از انتقال به باشگاهی که به آن قرضی یا به طور دائم به آن منتقل می شود، به باشگاه مادر خود بازگردد. بنابراین،ثبت نام بازیکن در باشگاه مادر باید امکان پذیر باشد (و در واقع، انجام این کار الزامی است)، حتی اگر احتمال بازی بازیکن برای باشگاه مادرش وجود نداشته باشد و حتی اگر دوره ثبت نام فدراسیون اعضای باشگاه والدین تعطیل است.


محدودیت های ثبت نام

هدف از بند 4 ماده 5 ایجاد تعادل مناسب بین حق حرکت آزاد بازیکنان و نیاز به حفاظت از ثبات قراردادی و منافع مشروع در حفظ یکپارچگی ورزشی مسابقات است. CAS مشروعیت این ماده و اصولی را که در آن قید شده است (در یک حکم در سال ،2008 قبل از لازم الاجرا شدن آخرین عبارت) تایید کرده است.قانون کلی تصریح می کند که یک بازیکن می تواند برای سه باشگاه ثبت نام کند اما در طول یک فصل فقط در مسابقات رسمی برای دو باشگاه بازی کند. "ثبت فنی" همانطور که در بالا توضیح داده شد، اصولا هنگام ارزیابی حداکثر تعداد باشگاه هایی که یک بازیکن می تواند در یک فصل با آنها ثبت نام کند، محاسبه نمی شود.معنای"بازی رسمی" در تصمیم 28 ژانویه 2015 کمیته وضعیت بازیکنان (اکنون، اتاق وضعیت بازیکنان (PSC (دادگاه فوتبال فیفا (FT ((روشن شد. این پرونده مربوط به ثبت نام بازیکن حاتم بن ارفع پس از انتقال او در5 ژانویه 2015 از نیوکاسل یونایتد FC، وابسته به اتحادیه فوتبال، به Nice OGC، وابسته به اتحادیه فوتبال فرانسه(FFF (بود. در فصل ،2015-2014 این بازیکن در یک مسابقه برای تیم زیر 21 سال نیوکاسل یونایتد در "لیگ توسعه حرفه ای -1U "شرکت کرده بود، قبل از اینکه به هال سیتی قرضی منتقل شود و در 9 بازی رسمی برای تیم اصلی آن شرکت کند. او متعاقبا در طول دوره ثبت نام ژانویه به Nice OGC منتقل شد. نکته ای که بایدمشخص شود این بود که آیا بازی انجام شده در "لیگ توسعه حرفه ای زیر 21 سال" انگلیس "بازی رسمی"بوده است یا خیر.دراین تصمیم، ماده مربوطه در سطح ملی لازم الاجرا بوده و بخش تعاریف آیین نامه شفاف بوده و هیچ حاشیه ای برای تشخیص یا تفسیر باقی نگذاشته است. هر مسابقه ای که در محدوده مسابقاتی که تحت نظارت یک فدراسیون عضو سازماندهی شده یا توسط یک فدراسیون عضو مجاز باشد انجام شود باید یک مسابقه رسمی در نظر گرفته شود. این تصمیم در مقابل CAS مورد اعتراض قرار گرفت، که در نهایت شکایت را به دلایل رویه ای رد کرد.

دریک رای اخیر، CAS تصریح کرد که مسابقات دوستانه نیز ممکن است در موارد خاص در تعریف "فوتبال سازمان یافته" قرار گیرند. CAS معتقد بود که بازی های دوستانه «بازی های رسمی» نیستند به این معنا که در چارچوب بزرگ تر یک ساختار رقابتی انجام می شوند، اما همچنان در چارچوب «فوتبال سازمان یافته» هستند، جاییکه چنین مسابقاتی به صورت خصوصی سازماندهی نمی شوند.این تصمیم تا حدی بر اصلاحیه اخیر ماده5 بند 2 تاثیر داشت که مقرر می دارد بازیکنی که در حال مسابقه است برای شرکت در بازی های دوستانه که در چارچوب آن آزمایش انجام می شود نیازی به ثبت نام در یک فدراسیون عضو توسط یک باشگاه ندارد.


استثنا در قاعده

بند4 ماده 5 استثنایی از محدودیت های موجود در مورد تعداد باشگاه ها و ثبت نام در هر فصل ایجاد می کند.CAS تعیین کرده است که برای اعمال استثنا باید سه الزام تجمعی برآورده شود.از آنجایی که این یک استثنا از یک قاعده واضح است، الزامات باید به صورت محدود تفسیر شوند.طبق استثنایی که در بند 4 ماده 5 مقرر شده است، یک بازیکن ممکن است واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای یک باشگاه سوم در طول "فصل مربوطه" در نظر گرفته شود. این "فصل مربوطه" فصل بازی باشگاه سوم مورد نظر بازیکن است.این استثنا فقط بر تعداد باشگاه ها تمرکز دارد و نه تعداد ثبت نام ها. به عنوان مثال، در مورد بازیکنی که به صورت قرضی از یک باشگاه به باشگاه دیگر بوده و در همان فصل به باشگاه مادر باز می گردد، بازیکن در دو باشگاه ثبت نام کرده و بازی های رسمی را برای آن باشگاه انجام داده است. دو باشگاه حتی اگر بازیکن تا پایان فصل به بازی برای باشگاه مادر ادامه دهد.الزامات خاص برای ایجاد این استثنا در زیر آمده است.


فصول همپوشانی

برای اعمال استثناء، حداقل دو باشگاه از سه باشگاهی که بازیکن در طول فصل مربوطه برای آنها ثبت نام کرده است، باید به فدراسیون های عضوی که فصل های آنها همپوشانی دارند، وابسته باشند. با اینحال، نیازی نیست که انتقال مربوطه بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصل های متقابل انجام شود. مقررات نمونه ای از فصل های "همپوشانی" را ارائه می دهد که در آن بازیکنی (احتمالا درهمان نیمکره) از یک باشگاه وابسته به یک فدراسیون عضو که فصل آن در زمستان/بهار شروع می شودبه باشگاهی وابسته به یک فدراسیون عضو که فصل آن در تابستان شروع می شود منتقل می شود. /فصل پاییز. یک مثال برای باشگاه هایی که فصل های «همپوشانی» دارند در نمودار زیر ارائه شده است:


فصل اروپا 2020-2019 فصل اروپا 2021-2020

فصل2020 برزیل

انتقال30 ژانویه انتقال ژوئیه 2020

باشگاهA) انگلیس) _____> باشگاهB) ایتالیا) ______> باشگاهC) برزیلرعایت دوره های ثبت نام

دوره های ثبت نام تعیین شده توسط انجمن های عضو برای کمک به حفظ ثبات قراردادی و حفظ و محافظت از یکپارچگی ورزشی مسابقات طراحی شده است. با در نظر گرفتن این موضوع، هیچ توجیهی برای به خطر انداختن این تعادل با اجازه دادن به استثنا برای انتقالات انجام شده خارج از دوره های ثبت نام وجود ندارد. بنابراین، هرگونه ثبت نام (اضافی) که به استثنای بند 4 ماده 5 مجاز است،همچنان باید با هر دوره ثبت قابل اجرا مطابقت داشته باشد (مشروط به استثنائات بیشتر ارائه شده در ماده 6 بند 3).


الزام رعایت حداقل مدت قرارداد

آخرین شرط لازم برای اعمال استثنا این است که حداقل مدت قراردادها (طبق ماده 18 بند 2)همیشه باید رعایت شود. این الزام بر ثبات قراردادها و یکپارچگی ورزشی مسابقات تمرکز دارد. برای کمک به حفظ این اصول اساسی، بازیکنان باید برای حداقل بازه زمانی به باشگاه خود ملزم شوند، که بایداز تاریخی که قرارداد امضا شده بین بازیکن حرفه ای و باشگاه لازم الاجرا می شود شروع شود و تا پایان فصل تمدید شود.علاوه بر این، این قانون سطح مشخصی از امنیت حقوقی و مالی را برای بازیکن و همچنین حداقل سطح ثبات مورد نیاز باشگاه ها برای اهداف برنامه ریزی را فراهم می کند. این اهداف و مقاصد مشروع نباید با استثناء به خطر بیفتد.


فسخ یک طرفه قرارداد

به منظور کامل بودن، باید اضافه شود که در مواردی که یک بازیکن حرفه ای به طور یک جانبه قرارداد خودرا با دلایل موجه فسخ کرده است، یا قراردادش به طور یک طرفه بدون دلیل موجه توسط باشگاهش فسخ شده است، ممکن است استثنائات بیشتری اعمال شود. در این زمینه به بند 3 الف ماده 6 اشاره می کنیم.


تاثیر بر مسابقات ملی

بند5 ماده 5 یک بازیکن را از بازی در مسابقات رسمی برای بیش از دو باشگاه که در مسابقات قهرمانی کشور یاهمان جام ملی در یک فصل با یکدیگر رقابت می کنند، محدود می کند.

این امر به محافظت بیشتر از یکپارچگی هر مسابقه کمک می کند و این واقعیت را تقویت می کند که ماده 5 مقررات در سطح ملی الزام آور است.با این وجود، فدراسیون های عضو یا سازمان دهندگان مسابقه همچنان مجازند قوانین سخت گیرانه تری را در مقررات مسابقه خود وضع کنند.مسئولیت هر فدراسیون عضو این است که اطمینان حاصل کند که هم مقررات ملی خودش و هم آن دسته از مقرراتی که در سطح ملی الزام آور هستند به طور یکسان رعایت و اعمال می شوند. این مسئولیت به ویژه در رابطه با بند 4 ماده 5 قابل توجه است.


سیستم های ثبت الکترونیکی

درنوامبر ،2022 همزمان با معرفی اتاق تسویه حساب فیفا، بند 6 ماده 5 جدید در مقررات گنجانده شد. این ماده به طور خاص الزامات اتحادیه های عضو را در مورد تخصیص شناسه فیفا به هر بازیکنی که برای آن ثبت نام کرده اند، چه در زمان لازم الاجرا شدن مقررات و چه در آینده، حاکم می کند. آنها همچنین مکانیزم تفکیک پذیری را ارائه می کنند و به اشتراک گذاری اطلاعات بین انجمن های عضو نیاز دارند، زمانی که تکراری شدن بازیکنان توسط سرویس ID Connect FIFA شناسایی شود.این ماده جدید باید در ارتباط با ماده 4 آیین نامه اتاق تسویه فیفا FCHR خوانده شود، که الزام اتحادیه های عضو را برای ارائه اطلاعات ثبت نام قابل اعتماد، دقیق و کامل به صورت الکترونیکی در هر زمان به فیفا تعیین می کند. سیستم های ثبت الکترونیکی سنگ بنای سیستم خانه تسویه حساب فیفا FCH هستند و تخصیص صحیح شناسه فیفا به هر بازیکن برای این منظور بسیار مهم است.


مصطفی لطفی / وکیل دادگستری / پژوهشگر حقوق ورزشی

حقوق ورزشRSTPFIFAحقوق فوتبالوکیل ورزشی