ایمنی در تجهیزات

7 خرداد 1403 - خواندن 4 دقیقه - 49 بازدید

مقاله آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

مقدمه 

نظریه اینکه احتیاج صنایع و تاسیسات دیگر (مانند بیمارستانها و غیره ) به استفاده از نیروی برق مط مئن و مداوم روزافزون بوده و قطع برق ممکن است باعث ایجاد خسارات مالی و خطرات جانی شود، لذا اصلاحات و تغییرات باید الزاما بر روی خطوط و تجهیزات برق دار نیز عملی گردد هدف از تدوین این آیین نامه بیان مقررات و شرایطی است که در صورت پیروی از آن انجام عملیات مربوط به تغییر و تبدیل و اصلاح وتعمیر برروی خطوط و تجهیزات برق دار توام با ایمنی افراد امکان پذیر باشد.

فصل اول - کلیات 

ماده 1: انجام هرگونه -تبدیل -اصلاح و تغییر بر روی خطوط با تجهیزات برق دار هنگامی مجاز خواهدبود که آن خطوط وتجهیزات برای انجام کار به صورت برق دار مناسب باشند.

ماده 2: انجام تغییرات در خطوط و تجهیزات موجود برای مطابقت آنها با مفاد این آیین نامه به منظور کار به صورت برق دار فقط در مواردی لازم خواهد بود که انجام کارهای ذکر شده در ماده 1 به جز تعمیرات ضروری تشخیص داده شود.

ماده 3: مقررات ذکر شده در این آیین نامه حداقل شرایط لازم برای تامین حفاظت و ایمنی کار می باشد. لذا ممکن است لازم باشد کارکنان مقررات دیگری را علاوه بر مقررات ذکر شده در این آیین نامه (به شرطی با آن مغایرت نداشته باشد) جهت تامین ایمنی بیشتر مراعات نمایند.

انجام بازرسی ها و آزمونهای اولیه و تعیین شرایط موجود

ماده 4: قبل از انجام هر نوع کار باید شرایط موجود از طریق انجام بازرسی ها یا آزمونهای لازم تعیین گردد.

تعیین شرایط موجود ذکر شده در بالا شامل تعیین مشخصات خطوط و تجهیزات برق دار و وضعیت پایه ها - محل استقرار و مدارها و تجهیزات مربوط به خطوط نیرو و کلیه سرویسهای ارتباطات و سایر عوامل می باشد.

ماده 5: خطوط و تجهیزات نیرو تا هنگامی که از طریق آزمونهای لازم یا طریق مناسب دیگری بی برق تشخیص داده نشوند برق دار تلقی خواهند شد.

ماده 6: قبل از انجام هر نوع کاری بر روی خطوط و تجهیزات یا در مجاورت آنها ولتاژ کار باید مشخص شود.

فواصل مجاز

ماده 7: هیچکس مجاز نخواهد بود بدون استفاده از ابزار عایق مناسب با قسمت های برق دار تماس حاصل نموده و یا از اندازه ذکر شده در جدول شماره 1 به قسمت های برق دار نزدیک تر شود مگر در یکی از موارد زیر:

الف - افراد نسبت به قسمت های برق دار عایق شده یا در برابر آنها محافظت شده باشند.

تبصره :  دستکش یا دستکش آستین دار یا وسایل حفاظتی دیگر که مناسب ولتاژ مورد نظر باشد به عنوان وسیله عایق کردن مورد قبول می باشد.

ب - قسمت برق دار نسبت به افراد یا هر نوع جسم هادی دیگری که ولتاژ آن با ولتاژ قسمت برق دار مورد بحث فرق دارد عایق و یا محافظت شده باشد.

ج - افراد نظیر مواقعی که برای کار کردن با دست لخت آماده شده اند نسبت به دیگر اجسام هادی عایق شده یا از آنها جدا بوده یا نسبت به آنها حفاظت شده باشند.

ماده 8: حداقل فواصل مجاز کار با حداقل فواصل مجاز کار با پرش [1] که در جدول شماره 1 ذکر شده است باید دقیقا رعایت شود. حداقل فاصله کار با پرش عایق فاصله ایست که افراد در موقع در دست داشتن پرش و یا لوازم عایق مشابه و انجام کاری روی خط یا تجهیزات برق دار با آن پیدا می کنند.

ماده 9: از ابزار تکیه گاه و نگهدار هادی ها مانند پرشهای گیره ای [2] و کشش[3]  و تکیه گاه مقره های کششی [4] بشرطی می توان استفاده نموده که فاصله مجاز حداقل به اندازه طول زنجیر مقره یا طولهای داده شده در جدول شماره 1 برای ولتاژهای کار مربوط باشد.