رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

31 خرداد 1403 - خواندن 2 دقیقه - 114 بازدید

*مصلحت موکل*


در امر وکالت رعایت مصلحت موکل بسیار مورد توجه نظریه پردازان حقوق و قانون گذار ایران قرار گرفته است . باتوجه به اصل موضوع وکالت می بایست در نظر داشت که یکی از مسائل حائز اهمیت امر وکالت، رعایت مصلحت موکل، از وکیل وی می باشد که در نتیجه اعمال وکیل مورد بررسی قرار می گیرد . با تمام این احوال وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل می باشد و باید در همه حال و در هر معامله ای که انجام می دهد یا دست به عملی می زند در مرحله اول مصلحت موکل را در نظر داشته باشد چرا که وکیل به عنوان کسی که اداره امور موکل را در اعمال تعیین شده از جانب موکل دارد بسیار مهم است که مصالح کاری و امور موکل مورد توجه وی باشد و در این راه از تمام توان خود استفاده نماید .چیزی که در این بین مبهم می باشد چگونگی قرار گیری این مسئله در پرتو رویه قضایی است که نیاز به تبیین دارد .

 هدف از تحقیق کنونی بیان مصالح مربوط به موکل و چگونگی رعایت آن از جانب وکیل می باشد.

رعایت مصلحت موکل یکی از موضوعاتی است در قانون و دکترین حقوق بسیار مورد توجه واقع شده و شاید به نوعی در نظام حقوقی ایران به کمال رسیده است. 

وکیل در انعقاد عقد، خود قصد انشاء مینماید و تعهدات وی، اعم از مثبت و منفی برای موکل است . نقش اصلی وکیل ایجاد رابطه حقوقی میان موکل و طرف دیگر قرارداد است و در انجام این وظیفه ، اختیار خود را از عقدوکالت میگیرد.

وکالت از عقود معینی است که در جامعه و روابط اشخاص نقش اساسی دارد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل دربرابر یکدیگر دارای حق و تکلیف می گردند و همچنین دارای روابط حقوقی،وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل دربرابر یکدیگر دارای حق و تکلیف می گردند.