پایش عملکرد وب در رسانه های اجتماعی

27 اسفند 1401 - خواندن 3 دقیقه - 243 بازدیددانشگاه پیام نور (همه مراکز) 


 بررسی وب و به ویژه تحلیل عملکرد رسانه های اجتماعی بر اعمال اجتماعی تمرکز می کند. ادبیات فعلی برخی مشکلات سازمان ها برای یافتن متریک های مناسب رسانه های اجتماعی نظیر موارد مطروحه را متذکر میگردد: 

• متریک های بازاریابی سنتی، تعامل پذیری برخط را به اندازه کافی پوشش نمی دهند. 

• مولفان مختلف، متریک های گوناگونی برای رسانه های اجتماعی پیشنهاد می کنند. 

• دستیابی به تاثیر کل ابتکارات رسانه های اجتماعی (در محل و دور از محل )سخت و دشوار است، مثلا اعمال انجام شده روی سایت های دیگر با ابزارهای دیگر رسانه های اجتماعی به منظور پایش و نظارت همیشه قابل دسترسی نیستند (به عبارتی، رسانه های اجتماعی تاحدی نامشهود ظاهر می شوند). و اندازه گیری متریک های کیفی (مثلا لحن پست های رسانه های اجتماعی با درجه تعهد و تعلق خاطر مخاطب) سخت تر از متریک های کمی است (مثلا تعداد تائیدها، اشتراکها، یا پیامها). برخی از ابتکارات رسانه های اجتماعی (به یک رویکرد بلند مدت نیاز دارند و سایر موارد با توجه به این مشکلات بالقوه در زمینه پایش، سازمان ها میبایست KPI و تاکتیک های به کار رفته در راهبردهای رسانه های اجتماعی را آشکارا تعریف کنند تا از این راه متریک های مناسبی بیابند. درضمن Hoffman و Fodor (۲۰۱۰) یک نمای کلی از متریک های رسانه های اجتماعی مطرح می کنند که بر حسب نوع رسانه های مختلف و اهداف مختلف کسب و کار دسته بندی شده است (هرچند به آگاهی از برند، تعلق به برند و کلمات مصطلح محدود شده است).

در حال حاضر ابزارهای پایش زیادی وجود دارد که به صورت خودکار و با جمع آوری، دسته بندی ، پایش، آنالیز، جمع بندی و تجسم داده های رسانه های اجتماعی، آمارهای لازم را تولید می کنند. از برخی ابزارها می توان به صورت رایگان استفاده کرد؛ اما افراد باید آمارهایی را انتخاب کنند که اطلاعات مرتبط را برای سازمانی خاص فراهم می کنند از میان فهرست بزرگ یا داشبورد، به عبارت دیگر، اطلاعات آماری را باید سفارشی ساخت و تفسیر کرد، زیرا مدیران فقط به خلاصه ای از اطلاعات مربوطه علاقه مند می باشند که آماده استفاده است.

بنابراین، بخش IT به خاطر قاعده به اصطلاح ۱۰-۹۰اغلب به بخش های دیگر در زمینه پایش اعمال اجتماعی کمک می کند، به عبارتی برای هر ۱۰ یورو یا ۱۰ درصد زمان صرف شده برای تحلیل وب و ابزارهای پایش رسانه های اجتماعی، متخصص (به عبارتی کارشناس IT و یا تحلیل گر کسب و کار) به ۹۰یورو یا ۹۰ درصد زمان برای تفسیر آمارها و همچنین فراهم کردن بینش هایی در زمینه عملکرد رسانه های اجتماعی نیاز دارد. 


دانشگاه پیام نور (همه مراکز)