آقای دکتر Hamid Mohammadi

Dr. Hamid Mohammadi

استادیار و عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (100130)

42
22
9
6
3
2
2
1
3
5

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • جامعه مهندسان شهرساز
 • انجمن برنامه ریزان آمریکا

ISI Papers

 •  14-Mohammadi, H.(2007), “Citizen Participation in Informal Settlements; Potentials and Obstacles_ The Case of Iran, Shiraz, Saadi Community”, International Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 3.
 •  Mohammadi, H. & M. Naghibi, “Vulnerability Assessment of Critical Centres in the Missile Attacks – Case Study: Water Company in Region 3 of Yazd”, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (ISI), July 2015, Vol. 5, No. 12.
 •  Najva, S. & H. Mohammadi, “Culture-led Regeneration in Persian Historical City Center (The Case of Karimkhan-e Zand Complex”, Journal of Urban Regeneration & Renewal, 2019, Vol. 12, No. 3, PP 1-11.
 •  Mohammadi, H.(2007), “ Citizen Participation in Informal Settlements;Potentials and Obstacles_ The Case of Iran, Shiraz, Saadi Community”, World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Prague, Czech Republic.
 •  Mohammadi, H. & Z. Hooshyar (2012),”River Sides Designing Emphasizing on Public Utilities in Exhausted Fabric—The Case of Iran, Ahvaz City, Amery Neighborhood”, Urban Change in Iran, UCL, London, UK.

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب Citizen Participation in Urban Planning and Management; The Case of Iran, Shiraz, Saadi Community (Kassel University - Kassel - Germany) - 2010 - English
 • کتاب اندیشه های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان (از آرمان تا واقعیت) (دانشگاه یزد - یزد) - 1397 - Persian
 • کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه ای (دانشگاه یزد - یزد) - 1397 - Persian
 • کتاب راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه البرز جنوبی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور - تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب بافت شناسی روستایی کشور، معیارهای عام شکل گیری عناصر کالبدی روستایی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور - تهران) - 1388 - Persian
 • کتاب اطلس ملی ایران _ شهر و شهرسازی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - تهران) - 1380 - Persian

Teaching Experience

Education

 • پسا دکتری شهرسازی - برنامه ریزی شهری (دانشگاه کاسل آلمان) 1383-1388
 • کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای University of Tehran1374-1377
 • کارشناسی علوم اجتماعی - برنامه ریزی اجتماعی Allameh Tabatabai University1369-1373

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد (1388-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه شهرسازی دانشگاه یزد (1385-1386)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه یزد (1397)
 • استاد نمونه دانشگاه یزد (1396)

Workshops

 • دبیر نخستین همایش ملی روش تحقیق در شهرسازی و معماری - دانشگاه یزد - دانشکده هنر و معماری (1393)