آقای دکتر hassan hosseini amini

Dr. hassan hosseini amini

استاد مدیریت بحران ، پدافند غیر عامل و امنیت ملی

Researcher ID: (102352)

85
79
5
11
1
6
6
3
15

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • استاد مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل
 • عضویت انجمن پدافند غیر عامل
 • عضویت انجمن ژئوپلیتیک ایران
 • عضویت انجمن مدیریت بحران
 • عضویت انجمن معماری و شهرسازی
 • عضویت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • عضویت انجمن ابخیزداری ایران
 • عضویت انجمن مدیریت شهری
 • عضویت انجمن مخاطره شناسی ایران
 • عضویت انجمن بتن ایران
 • عضو حقیقی شورای انجمن های علمی ایران
 • مدیر فنی انجمن علمی
 • مدیر داخلی انجمن علمی
 • مدیر داخلی نشریه علمی _ پژوهشی
 • مدیر اجرایی نشریه علمی - پژوهشی

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • چالش های اجرایی مبانی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهرها (1399)
 • مطالعات پدافند غیر عامل طرح جامع شهر اندیشه (1398)
 • مطالعات پدافند غیر عامل طرح توسعه پتروشیمی ماهشهر (1395)
 • مطالعات پدافند غیر عامل شهرک اداری شهر شهریار (1389)
 • تحدید حدود دریای خزر (1384)

Books

 • کتاب مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (نشر انتخاب) - 1400 - Persian
 • کتاب مدیریت ریسک تاسیسات اب شهری از منظر پدافند غیر عامل (نشر اکادمیک) - 1398 - Persian
 • کتاب مدیریت بحران زلزله (نشر انتخاب) - 1397 - Persian
 • کتاب برنامه ریزی شهری مبتنی بر پدافند غیر عامل (نشر انتخاب) - 1396 - Persian
 • کتاب مدیریت بحران شهری (نشر اذرکلک) - 1393 - Persian
 • کتاب شهرسازی دفاعی از منظر پدافند غیرعامل (نشر اکادمیک) - 1392 - Persian
 • کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی (نشر اذر کلک) - 1392 - Persian
 • کتاب امایش دفاعی سرزمین از منظر پدافند غیر عامل (نشر انتخاب) - 1391 - Persian
 • کتاب قدرت ملی و پدافند غیر عامل (جهاد دانشگاهی) - 1391 - Persian
 • کتاب فضای سایبر و پدافند غیر عامل (نشر جهاد دانشگاهی) - 1390 - Persian
 • کتاب مفاهیم بنیادین در پدافندغیر عامل (نشر کهن) - 1389 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو (1387-تاکنون )

Education

 • پسا دکتری پدافند مرکز مطالعات راهبردی پدافند 1401-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • مهندسین مشاور پدافند غیر عامل کهندژ (1390-1398)
 • شرکت دانش بنیان و استارتاپ مدیریت بحران و پدافند غیر عامل کهندژ (1397-1398)
 • سابقه تدریس در استاد مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل (1390-1398)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه خوارزمی (1390-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (1388-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهریار (1390-1388)

جوایز و افتخارات

 • کتاب برتر جشنواره علامه مجلسی (1398)
 • کتاب برتر جشنواره علامه مجلسی (1398)
 • پژوهشگر برتر جشنواره علامه جعفری (1398)
 • پژوهشگر برتر جشنواره علامه مجلسی (1397)
 • نویسنده برتر وزارت ارشاد و وزارت جوانان (1392)
 • پژوهشگر برتر وزارت علوم (1391)

Workshops

 • پدافندغیر عامل - انجمن پدافندغیرعامل ایران (1397)
 • مکان یابی دفاعی - مرکز مطالعات پدافند غیر عامل (1396)
 • مدیریت ریسک - وزارت راه و شهرسازی (1395)

Other

 • سابقه 20 سال کاره علمی در موضوع پدافند غیر عامل ، مدیریت بحران و امنیت ملی و استاد مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیر عامل