آقای دکتر Ali Mohammadi

Dr. Ali Mohammadi

پژوهشگر پسادکتری در هوش مصنوعی کاربردی، دانشگاه صنعتی اصفهان

Researcher ID: (102860)

10
3
1
3
1
6
5
9

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب Metaheuristic Algorithms for Integrated Navigation Systems (Springer, Cham) - 1401 - English

Teaching Experience

  • استادیار

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • برگزیده بنیاد ملی نخبگان (1397)
  • پژوهشگر برتر مقطع دکتری (1397)
  • برگزیده بنیاد ملی نخبگان (1396)
  • برگزیده بنیاد ملی نخبگان (1395)
  • نویسنده مقالات برتر (1395)
  • برگزیده سهمیه استعداد درخشان (1394)