آقای دکتر Mehdi Yarahmadi

Dr. Mehdi Yarahmadi

دکتر

Researcher ID: (104272)

75
22
6
4
5
4
1
5

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli Ali, Eshraghi Ehsan," Looking at the Eastern strategy of the second Shah Ismail Safavid against akbar , shah of Mogul empire (1577 - 1578 AD)"
 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli Ali, Eshraghi Ehsan, " factors and cicumstances of raport between Iran and India in periood of Safavid"
 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli ali, " The chain of Friends : Safavid and Mogul Empire"
 •  Yarahmadi mehdi, Bigdeli ali , " Sami crisis : strategy assessment of Khorasan Shamlou Invasion to Kandahar in the Year , 1535 AD. "
 •  Yarahmad mehdi, Bigdeli ali, Eshraghi Ehsan, " Investigating the motivation of the Embassy Zyaie al Kashi in the court of shah abbas I Safavid"

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد (انتشارات نسل روشن) - 1398 - Persian
 • کتاب ابعاد راهبردی نبرد در اسلام (انتشارات نسل روشن) - 1398 - Persian
 • کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و شبه جزیره عربستان از ابتدا تا ورود اسلام به ایران (انتشارات نسل روشن) - 1397 - Persian
 • کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و هندوستان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر (انتشارات نسل روشن) - 1396 - Persian
 • کتاب تاریخ لژیونهای ارتش روم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر) - 1395 - Persian
 • کتاب امام رضا در خراسان (دانشگاه فروسی مشهد (مجموعه مقالات : به اهتمام پیمان ابوالبشری)) - 1393 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار پیام نور

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • هیئت تحریریه مجله جنگ افزار (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس پروسس (1383-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه گروه تاریخ (دوره کارشناسی) (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه گروه تاریخ تشیع (کارشناسی ارشد) (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت پژوهشی دانشگاه (1394-1394)

جوایز و افتخارات

 • هفته پژوهش (1393)
 • هفته پژوهش (1392)
 • سی و چهارمین همایش ملی صنعت قند ایران (1391)
 • هفته پژوهش (1391)