آقای دکتر Mehdi Yarahmadi

Dr. Mehdi Yarahmadi

مدرس دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (104272)

127
92
12
6
8
15
24
35
3
8

Dr. Mehdi Yarahamdi is a lecturer in the History and Theology Department of Payam Noor University (all centers) and has 224 research works include 6 books, 127 conference articles and 91 journal articles in domestic journals. In addition, he has participated in the publication of 8 ISI articles in foreign journals. During his 15 years of research activity, he has had direct scientific collaboration with 21 researchers, the most collaboration being with Mr. Adel Haysami and Ms. Laleh Salahshour with 18 articles. His published articles are on the history of Islam, the history of Islamic Iran, the history of ancient Rome, the history of ancient Egypt, the fuzzy logic of chaotic systems and the effect of electrostatic forces in the crystallization process.He is the winner of the first national quality award of the Islamic world (1402),Winner of the literary prize in the English poetry section at the third national literary festival of Shukraistan (1403).، the first engineering award of the 35th National Festival of Gratitude (1402) for the effect of the fourth degree equation of Yar Ahmadi in reducing sugar production waste,Exemplary worker of Khuzestan province in the engineering department for presenting the theory of butterfly (1403) and 20 other national and international conferences.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli Ali, Eshraghi Ehsan," Looking at the Eastern strategy of the second Shah Ismail Safavid against akbar , shah of Mogul empire (1577 - 1578 AD)"
 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli Ali, Eshraghi Ehsan, " factors and cicumstances of raport between Iran and India in periood of Safavid"
 •  Yarahmadi Mehdi, Bigdeli ali, " The chain of Friends : Safavid and Mogul Empire"
 •  Yarahmadi mehdi, Bigdeli ali , " Sami crisis : strategy assessment of Khorasan Shamlou Invasion to Kandahar in the Year , 1535 AD. "
 •  Yarahmad mehdi, Bigdeli ali, Eshraghi Ehsan, " Investigating the motivation of the Embassy Zyaie al Kashi in the court of shah abbas I Safavid"
 •  Yarahmadi Mehdi. Bigdeli Ali, " An analytical look at the fields of development of Safavid and Gurkanian foreign relations From the beginning of Babur's period to the end of Akbar's period (1605-1483 AD)" (2014). Danesh 118. Pakistan.
 •  Yarahmadi Mehdi . Bigdeli Ali, " An analytical look at the reasons for Babur's approach to India" (2013). Danesh 112 , Pakistan
 •  Yarahmadi Mehdi. Khodaei Mohamad Zaman. Karimi Sadgh. " look at Iranian frameworks Deccan Shia governments" . (2010). Danesh 102. Pakistan.

Conference Papers

Journal Papers

 • اصول محاسبات انتقال حرارت در فاز گسسته ی سیستم های مه پاش منتشر شده در Iranian journal of promotional science society of sugarcane technologists (1401)
 • رابطه ی لگاریتمی تبلور چهارم یار احمدی – علوی فاضل منتشر شده در Iranian journal of promotional science society of sugarcane technologists (1400)
 • بررسی پدیده ی خیابان فون کارمن در سیستم مه پاش منتشر شده در Iranian journal of promotional science society of sugarcane technologists (1399)
 • نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بته و جقه منتشر شده در Iran Cultural Research Journal (1390)
 • یاراحمدی مهدی، " به نام ایران به ضرب روم (4)؛ نگاهی به سکه های رومی ضرب شده با موضوعیت ایران؛ مطالعه موردی : آنتونیوس پیوس و اهدای تاج ارمنستان"، فصلنامه سکه های شرقی، شماره 13. (1403)
 • یاراحمدی مهدی، " بررسی راهبردی برخوردهای امنیتی ایران در یمن در دوره ساسانیان" ، منتشر شده در فصلنامه علمی تخصصی ذاکر، سال دوم، شماره 5، پاییز . (1399)
 • یاراحمدی مهدی، "خاطرات عقاب سیاه : نگاهی به تاریخ نظامی روم از دریچه ی لژیون بیستم والریا" ، ماهنامه جنگ افزار، شماره 157، آذر 1396 (1396)
 • یاراحمدی مهدی، " پرونده محرمانه کنتاکی ؛ نگاهی به تاریخ عملیاتی نبردناوهای جهان : مطالعه موردی نبردناو کنتاکی (1920 - 1900 م) " ماهنامه جنگ افزار، شماره 157 . (1396)
 • یاراحمدی مهدی ، " پاکفا در ایران : گمان زنی درباره خرید هواپیمای جنگنده از روسیه " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 157 ، آذرماه . (1396)
 • یاراحمدی مهدی، " نگاهی کوتاه به پتانسیل های تاریخی موجود در خرید جنگنده برای نیروی هوایی ایران" ، ماهنامه جنگ افزار، شماره 134 ، بهمن ماه. (1395)
 • یاراحمدی مهدی، " بررسی ویژگی های اقتصادی و سیاسی قرارداد دارسی برای دولت قاجار "، فصلنامه علمی تخصصی تاریخ پژوهی، شماره65، زمستان 1394 (1394)
 • یاراحمدی مهدی ، " انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آینده ارتش این کشور" ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 134، بهمن . (1394)
 • یاراحمدی مهدی ، کردانی سحر، " نبرد سند؛ رزم دو افسانه " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 130، مهرماه (1394)
 • یاراحمدی مهدی، آل خمیس آزیتا، " شطرنج سیاسی در یمن " ماهنامه جنگ افزار ، شماره 129 ، مهرماه . (1394)
 • یاراحمدی، مهدی و علی بیگدلی، "نگاهی تحلیلی به زمینه توسعه روابط خارجی صفویان و گورکانیان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر (1605 - 1483 م)" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش (چاپ پاکستان)، شماره 118، پاییز 1393 (1393)
 • یاراحمدی مهدی، "بررسی سندیت وقایع مورد اشاره در کتاب خاطرات همفر با تکیه بر ترجمه های پارسی" ، مجله علمی پژوهشی فقه و تاریخ تمدن، شماره 37،پاییز 1393 (1393)
 • یاراحمدی مهدی، " سی ین دورترین پرچمگاه هخامنشی:نگاهی به دلایل انتقال مرکزیت مصر علیا در اولین دوره حاکمیت ایرانیان بر مصر "، فصلنامه علمی تخصصی تاریخ پژوهی، شماره 58، زمستان 1393 (1393)
 • یاراحمدی مهدی، " نگاهی به دلایل برتری ارتش مغولان بر ارتش خوارزمشاهیان در رخداد حمله مغول" ، ماهنامه صف ارگان رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 399، تیرماه. (1393)
 • یاراحمدی مهدی، " شجاعان اسکندرانی : نگاهی به تاریخ نظامی لژیون 22 دیوتاریانا " ، شماره 119 ، آبان . (1393)
 • یاراحمدی مهدی ، کردانی سحر ، " نبرد پروان : اثباتگر راهبردهای نادرست نظامی خوارزمشاهیان " ، ماهنامه جنک افزار ، شماره 119، آبان . (1393)
 • یاراحمدی مهدی ، نیری سیروس، " رطوبت سنجی در ماشین های سانتریفیوژ شکر سفید (بخش دوم)"، فصلنامه تخصصی سندیکا قند ایران، شماره 225 ، آبان. (1393)
 • یاراحمدی مهدی ، نیری سیروس، " رطوبت سنجی در ماشین های سانتریفیوژ شکر سفید (بخش اول)"، فصلنامه تخصصی سندیکا قند ایران، شماره 224، مرداد. (1393)
 • نیری سیروس، یاراحمدی مهدی (ن.م.)، "" بررسی امکان سنجی تاثیر خطی رطوبت در ماشین های سانتریفیوژ تولید شکر سفید" ، فصلنامه علمی ترویجی نیشکر، شماره 26 ، اذر و دی . (1393)
 • شعیبی زاده فروغ، یاراحمدی مهدی، " معرفی ترکیب جدید باگاس و پوسته گردو برای رنگبری در شکر سفید" ، فصلنامه تخصصی سندیکای قند ایران ، شماره 213، خرداد. (1393)
 • یاراحمدی مهدی، " طرحی برای نسل جدید سوخت موشک های برد بلند"، ماهنامه جنگ افزار، شماره 119، آبان ماه. (1393)
 • یاراحمدی، مهدی و علی بیگدلی،" نگاهی تحلیلی به دلایل رویکرد بابر به هندوستان"،فصلنامه علمی پژوهشی دانش (چاپ پاکستان)، شماره 112، بهار و تابستان 1392 (1392)
 • یاراحمدی مهدی و صادق کریمی، "راه راندیا : نگاهی تحلیلی به رقابت سیاسی نظامی اشکانیان و روم در ارمنستان (66- 57 میلادی) "، فصلنامه پیمان، شماره 66 ،زمستان 1392 (1392)
 • یاراحمدی مهدی، " قبل از قبل از طوفان : نگاهی به علل و انگیزه های رخداد اول مغول" ، ماهنامه صف ارگان رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 394 ، دی ماه. (1392)
 • یاراحمدی مهدی، " نبردهای ساسانیان و مسلمین (4) : نبرد الیس " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 100 ، فروردین . (1392)
 • یاراحمدی مهدی ، " لژیونیکا : بخش دهم : لژیون ششم آهن و 21 درندگان " ماهنامه جنگ افزار ، شماره 92 ، مرداد . (1392)
 • یاراحمدی مهدی، " نقطه ی دوگانگی در فرایند تبلور ساکاروز: امکان یا عدم امکان ؟ " ، فصلنامه علمی ترویجی نیشکر، شماره 20 ، آذر و دی . (1392)
 • یاراحمدی مهدی ، " ارایه و بررسی دقت رابطه درجه سوم یاراحمدی - محبی نسبت به رابطه درجه سوم بوبنیک - کادلک و چارلز" ، ماهنامه صنعت و کشاورزی، شماره 163، مهر و آبان. (1392)
 • یاراحمدی مهدی، خیاط زاده ثمره، یاراحمدی مریم ، " نگاهی به تاثیرات صنعتی استانداردهای ایزو در صنعت نیشکری"، ماهنامه صنعت و کشاورزی ، شماره 161 ، مرداد. (1392)
 • یاراحمدی مهدی ، " سه نرخی شدن تعرفه نیشکرو تاثیرات آن در کارآفرینی صنعت قند کشور"، ماهنامه صنعت و کشاورزی ، شماره 160، تیرماه. (1392)
 • اکبریان راحیل، یاراحمدی مهدی، " نگاهی به تاریخ مدیریت پسماند در ایران"، ماهنامه صنعت و کشاورزی، شماره 158 ، اردی بهشت . (1392)
 • یاراحمدی مهدی و زینب ایراندوست ، " بررسی ساختار وزارت اعلا در دیوان سالاری خوارزمشاهی" ، فصلنامه تاریخ پژوهی، شماره 53، زمستان 1391 (1391)
 • یاراحمدی مهدی ، "آخرین سودای پوزانیاس : گروه بندی تقابل سیاسی - نظامی دولت شهرهای یونانی و هخامنشی (330-550 پ.م.) " ، فصلنامه تخصصی کوچه های تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره4، زمستان 1391 (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " بررسی تطبیقی آخرت از دیدگاه انجیل و اوستا و تاثیر آن در گسترش مسیحیت در سرزمین های زرتشتی ایران باستان " ، فصلنامه علمی تخصصی کوچه های تاریخ، دانشگاه فردوسی مشهد،شماره 4، زمستان . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " اسپانیا قبل از اسپانیا: نگاهی به تاریخ سرزمین اسپانیا قبل از تشکیل دولت اسپانیا" ، فصلنامه رشد تاریخ، شماره 48، پاییز . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " آوارایر : طعم شکست در بوی پیروزی"، فصلنامه پیمان، شماره 60، تابستان 1391 (1391)
 • یاراحمدی مهدی و فاضلی سمیه و فاضلی سکینه، " نگاهی به دستاوردهای پزشکی ایران در عصر رنسانس فرهنگی ایران"، فصلنامه سیب، معاونت غذا و داروی دانشگاه جندی شاپور، شماره 2، تابستان 1391 (1391)
 • یاراحمدی مهدی، "رهکنش نبرد با ارتش های بزرگ : مطالعه موردی : نبرد جنگل های توتوبرگ "، ماهنامه صف ازگان رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " زولوهای سیبریایی : نگاهی به چگونگی تولید زیردریایی های راهبردی اتحاد شوروی " ، ماهنامه صف ارگان رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 397، فروردین . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " نبردهای ساسانیان و مسلمین (3) : نبرد ولجه " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 97 ، آبان (1391)
 • یاراحمدی مهدی ، " نبردهای ساسانیان و مسلمین (2) : نبرد مذار " ، شماره 96 ، آذرماه (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " نبردهای ساسانیان و مسلمین (1) : نبرد زنجیر " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 95 ، آبان ماه . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " تاریخ لژیون ها : ساختار " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 91 ، تیرماه . (1391)
 • یاراحمدی مهدی ، " لژیونیکا (8) : لژیون دوم تراژان و لژیون دوم آگوستا " ، ماهنامه جنگ افزار ، 90، خرداد . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " لژیونیکا (7 و 6) : لژیون اول ماکرینا و لژیون دوم پارت " ، ماهنامه جنگ افزار، شماره 89 ، خرداد. (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " معرفی رابطه درجه چهارم یاراحمدی برای خط اشباع حلالیت ساکاروز در آب" ، فصلنامه تخصصی سندیکا قند ایران، شماره 214 ، آذر و دی. (1391)
 • یاراحمدی مهدی، شیرآلی روح الله، بوستان افروز عبدالحسین، " شیمی ساکاروز "، فصلنامه تخصصی سندیکای قند ایران ، شماره 213، بهمن و اسفند. (1391)
 • یاراحمدی مهدی، " برترین شکر جهان" ، ماهنامه صنعت و کشاورزی ، شماره 158، اردی بهشت . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، صالحی مهران، شیرزادی فربد، بدوی ابراهیم، حافظی مسعود، " آشنایی با عملیات کربناتاسیون در صنعت قند"، ماهنامه صنعت و کشاورزی، شماره 152، تیر . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، شیرزادی فربد، " نگاهی به دستگاه های فالینگ فیلم در صنعت نیشکر" ، ماهنامه صنعت و کشاورزی، شماره 150 ، اردی بهشت . (1391)
 • یاراحمدی مهدی، مالکی رضا، یاراحمدی مریم، یاراحمدی هوشنگ، " بررسی چگونگی مدیریت کارخانه ها نیشکری با بهره وری پایین"، ماهنامه صنعت و کشاورزی، شماره 149، فروردین . (1391)
 • یاراحمدی مهدی و محمدزمان خدایی و صادق کریمی ، "مثلثی بر کران جیحون: نگاهی به جایگاه ازبکان در روابط شاه اسماعیل و بابر"، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و تاریخ تمدن (ISC)، شماره 27، بهار . (1390)
 • یاراحمدی مهدی و محمدزمان خدایی، "کتاب ارغوانی: نگاهی به جایگاه ایرانیان در علم قرائت، تفسیر و حدیث "، فصلنامه معرفت موسسه امام خمینی ره، شماره 164،مرداد1390 (1390)
 • یاراحمدی مهدی ،" پارادوکس قادش : پیروزی رامسس دوم یا برتری مواتالی دوم؟" ، مجله علمی تخصصی تاریخ پژوهی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 45-44، پاییز و زمستان 1390. (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " طبرستان و علویان : نگاهی گذرا به طبرستان و پتانسیل های آن برای قیام های علوی " ، ماهنامه حافظ، شماره 81، اردی بهشت 1390 (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، "راه قندهار : نگاهی به موجبات و علل روابط حسنه میان حکومت صفویان و هندوستان در دوره صفویان"، ماهنامه تاریخ و جغرافیا، شماره 162 ، آبان1390. (1390)
 • یاراحمدی مهدی و فاضلی سمیه و فاضلی سکینه، " نگاهی به تاریخ پزشکی اسلام از ابتدا تا انتهای دوره امویان "، فصلنامه سیب، معاونت غذا و داروی دانشگاه جندی شاپور، شماره 1، بهار 1390 (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " خاطرات محرمانه بوبنوف : نگاهی به چگونگی تولد نیروی زیردریایی اتحاد شوروی " ، ماهنامه صف ارگان رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شماره 370 و 368 ، مهر و مرداد . (1390)
 • یاراحمدی مهدی، " جواهر جیحون : نگاهی به زندگی صدرالدین عینی مهم ترین جواهر میراث مشترک ایران و میان رودان " ، ماهنامه تمبر ارگان رسمی پست جمهوری اسلامی ایران، شماره 57 و 58 ، آذر و آبان . (1390)
 • یاراحمدی مهدی، " گنجینه مدون : نگاهی به یادبود تاسیس شهرهای ایرانی در نقش تمبر اتحاد شوروی (1991 - 1917 م) ، ماهنامه تمبر ارگان رسمی پست جمهوری اسلامی ایران ، شماره ، 1390 . (1390)
 • یاراحمدی مهدی، " گنجینه سفیران : نگاهی به فرهنگ و تمدن ایران در نقش تمبر اتحاد شوروی " ، ماهنامه تمبر ارگان رسمی پست جمهوری اسلامی ایران، شماره 53 و 54، تیر و مرداد . (1390)
 • یاراحمدی مهدی، " لژیونیکا (5) : لژیون اول ژرمانیا " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 87 ، اسفند . (1390)
 • یاراحمدی مهدی، " لژیونیکا (4) : لژیون اول آدوتریکس " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 85، دی ماه (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " لژیونیکا (3) : لژیون اول مینروا " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 84 ، آذرماه . (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " لژیونیکا (2) : لژیون اول پارت " ، ماهنامه جنگ افزار، شماره 83 ، آبان . (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " لژیونیکا (تاریخ لژیون ها) : لژیون اول ایتالیا " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 81 ، شهریور (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " خاطرات یک هاستاتی : تاریخ نظامی روم در عصر پادشاهی (459 - 753 ق.م.) " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 81، شهریور (1390)
 • یاراحمدی مهدی،" آشیانه گرگ ها : نگاهی به سیر روند راهبردی پایگاه های زیردریایی رایش سوم "، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 80، مرداد. (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " عصر دریدنات (2) : تاریخ نبردناوهای جهان " ، ماهنامه جنگ افزار ، 1390. (1390)
 • یاراحمدی مهدی، امامی سعید، " تاریخچه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران؛ مطالعه موردی : تراکتور" ، ماهنامه صنعت و کشاورزی ، شماره 5. (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " عصر دریدنات (1) : تاریخ نبردناوهای جهان " ، ماهنامه جنگ افزار ، 1390. (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، " قلب رنگبری : بررسی تحلیلی بنیان های موازنه جرم سیستم کوره گوگرد" ، فصلنامه تخصصی سندیکای قند ایران، شماره 209 ، بهمن و اسفند . (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، خیاط زاده ثمره، اکبریان آزاده، " نشاسته ، آلفا آمیلاز و نظریه یاراحمدی - خیاط زاده - اکبریان (قسمت دوم)" ، فصلنامه تخصصی سندیکای صنایع قند ایران، آبان ، شماره 207 (1390)
 • یاراحمدی مهدی ، خیاط زاده ثمره، اکبریان آزاده، " نشاسته ، آلفا آمیلاز و نظریه یاراحمدی - خیاط زاده - اکبریان (قسمت اول)" ، فصلنامه تخصصی سندیکای صنایع قند ایران، مرداد، شماره 206 (1390)
 • ثمره خیاط زاده ، یاراحمدی مهدی ، " کاربردهای آنتی اسکالانت برای کنترل تشکیل رسوب و تبخیرکننده های کارخانه های نیشکر" ، فصلنامه علمی ترویجی نیشکر، شماره 8 ، آذر و دی. (1390)
 • یاراحمدی مهدی، رحمانی علی، شعیبی زاده فروغ ، " پکتین " ماهنامه صنعت و کشاورزی، شماره 140 . تیرماه. (1390)
 • خدایی محمدزمان و مهدی یاراحمدی و صادق کریمی، " نگاهی به چهارچوب های ایرانی حکومت های شیعی دکن" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش (چاپ پاکستان) (رتبه ISI)، شماره 102، پاییز و زمستان . (1389)
 • یاراحمدی مهدی، "سکه های دوره مغول " ، فصلنامه رشد تاریخ، شماره 48، بهار 1389 (1389)
 • یاراحمدی مهدی ، " قتل سرگرد ایمبری کنسول یار آمریکا در تهران و پیامدهای ان در سیاست داخلی و خارجی ایران" ، ماهنامه حافظ ، شماره 72، مرداد 1389 (1389)
 • یاراحمدی مهدی ، " مصر ، نیل، کارون، ایران " ، ماهنامه فردوسی، شماره 87، زمستان 1389 (1389)
 • یاراحمدی مهدی ، فرخی علی، " سولفاتاسیون ششم : بررسی سیستم گوگرد در کارخانه های نیشکر فارابی و دهخدا" فصلنامه علمی تخصصی نیشکر، شماره 5 ، خرداد و تیر . (1389)
 • یاراحمدی مهدی، آزاده اکبریان، خیاط زاده ثمره، " کتیبه نی : معرفی فرضیه جدید برای مسیرهای مهاجرت نیشکر " ، فصلنامه علمی ترویجی نیشکر ، شماره 3 ، آذر و دی . (1389)
 • یاراحمدی مهدی ، " مانیپولوس ها : تاریخ نظامی روم در دوره جمهوری (459 - 30 ق.م.) " ، ماهنامه جنگ افزار ، شماره 58 ، مهرماه . (1388)
 • یاراحمدی مهدی، " گرگ گروه ها : نگاهی به ساختار نیروی زیردریایی رایش سوم" ، ماهنامه جنک افزار، شماره 57 و 58 ، شهریور و مهر. (1388)
 • یاراحمدی مهدی، " گرگ های آتلانتیک : نگاهی به سیر تکامل تاریخی نیروی زیردریایی رایش سوم " ، شماره 52 و 53 ، فروردین و اردی بهشت. (1388)
 • یاراحمدی مهدی ، " شعله شیز : نگاهی به دلایل اقتصادی سقوط ساسانیان (بخش سوم)" ، هفته نامه امرداد، شماره های 229، اردی بهشت. (1388)
 • یاراحمدی مهدی، "شعله شیز : نگاهی به دلایل سیاسی سقوط ساسانیان (بخش دوم)" ، هفته نامه امرداد ، شماره 227 ، فروردین . (1388)
 • یاراحمدی مهدی، "شعله شیز : نگاهی به دلایل نظامی سقوط ساسانیان (بخش اول)" ، هفته نامه امرداد ، شماره 225 ، اسفند. (1387)

Researchs

 • استاد داور : دکتر مهدی یاراحمدی / اولین همایش ملی اربعین پژوهی (ISC) / داوری 17 مقاله . (1399)
 • داور : دکتر مهدی یاراحمدی / عنوان پایان نامه : بررسی شاخصه های تشیع از نظر شرق شناسان در قرون 19 تا 20 میلادی / نویسنده : نرگس خادمی / پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور اهواز / درجه پایان نامه : خیلی خوب (1398)
 • داور : دکتر مهدی یاراحمدی / عنوان پایان نامه : بررسی تعامل سیاسی اجتماعی صاحب منصبان شیعی ۱۲ امامی با حاکمیت دوران عباسی قرن ۷تا۴ در عراق و ایران / نویسنده : سارا مطور / پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور اهواز / درجه پایان نامه : خیلی خوب (1398)
 • داور : دکتر مهدی یاراحمدی / عنوان پایان نامه : بررسی رابطه حضرت علی(ع) وقاعدین با تمرکز بر ابوموسی اشعری و پیوند اشعریان قم با او / نویسنده : اعظم چهاربند / پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور اهواز / درجه پایان نامه : خیلی خوب (1398)
 • مهدی یاراحمدی / عنوان : بررسی عددی فرایندهای واحد تولید شکر سفید در واحدهای صنعت نیشکر (مطالعه موردی : شرکت توسعه نیشکر) / پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال / درجه پایان نامه : خیلی خوب (1396)
 • استاد مشاور : دکتر مهدی یاراحمدی / عنوان پایان نامه : بررسی دیدگاه مستشرقان نسبت به سلمان فارسی / نویسنده : زینب جمشیدی / پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور اهواز / درجه پایان نامه : عالی (1395)
 • استاد مشاور : دکتر مهدی یاراحمدی / عنوان پایان نامه : برررسی عملکرد نخبگان اسلامی در شکل گیری واقعه عاشورا / نویسنده : مهدی لالوند / پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تشیع از دانشگاه پیام نور اهواز / درجه پایان نامه : عالی (1395)
 • داوری کتاب : دکتر مهدی یاراحمدی / عنوان : بررسی تاثیر انقلابات فرانسه بر تحولات سیاسی و اجتماعی انگلستان در قرن نوزدهم / نویسنده : دکتر قلاوند / کتاب منتشره از انتشارات دانشگاه پیام نور خوزستان. (1395)
 • نویسنده سوم: دکتر مهدی یاراحمدی / پروژه رویین تن / نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران . (1395)
 • مهدی یاراحمدی / عنوان : بررسی تحلیلی روابط سیاسی صفویان و گورکانیان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر (1605 - 1483 م) / پایان نامه دوره دکتری تخصصی تاریخ اسلام nv دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران / درجه پایان نامه : عالی (1394)
 • مهدی یاراحمدی / عنوان : شکست و پیروزی نظامی و فرهنگی ایرانیان در برابر مسلمانان / پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز / درجه پایان نامه : خیلی خوب (1387)
 • مهدی یاراحمدی / نظریه سیستم های تطبیقی / پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی شیمی صنایع گاز - درجه پایان نامه عالی (1382)

Books

 • کتاب حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد (منبع درسی مصوب دانشگاه پیام نور) (انتشارات نسل روشن) - 1398 - Persian
 • کتاب ابعاد راهبردی نبرد در اسلام (انتشارات نسل روشن) - 1398 - Persian
 • کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و شبه جزیره عربستان از ابتدا تا ورود اسلام به ایران (انتشارات نسل روشن) - 1397 - Persian
 • کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و هندوستان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر (انتشارات نسل روشن) - 1396 - Persian
 • کتاب تاریخ لژیون های ارتش روم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر) - 1395 - Persian
 • کتاب امام رضا در خراسان (دانشگاه فروسی مشهد (مجموعه مقالات : به اهتمام پیمان ابوالبشری)) - 1393 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور اهواز(1394-1401)
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور اهواز(1390-1399)

Education

 • پسا دکتری (دوره تخصصی) تاریخ ایران باستان - مدرسه تابستانی ایران باستان (انجمن تاریخ ایران)1402-1402
 • پسا دکتری (دوره تخصصی) تاریخ و باستان شناسی هخامنشیان انجمن تاریخ ایران1402-1402
 • پسا دکتری (دوره تخصصی) تاریخ و باستان شناسی ماد - مدرسه پاییزی تاریخ ایران گروه ایرانشناسی Bu-Ali Sina University1402-1402
 • پسا دکتری (دوره تخصصی) تاریخ تهران - مدرسه زمستانی انجمن تاریخ ایران1402-1402
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - پدیده های انتقال Islamic Azad University of Mahshahr1394-1396
 • دکتری تخصصی تاریخ اسلام Islamic Azad University of Science and Research Branch, Tehran1389-1394
 • کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دوره اسلامی Shahid Chamran University of Ahvaz1387-1389
 • کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع گاز Islamic Azad University of Omidiyeh1379-1382

سوابق شغلی و تخصصی

 • هیئت تحریریه مجله جنگ افزار (1389-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس پروسس در کشت و صنعت حکیم فارابی (1383-1401)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی کارخانه تولید شکر زرد کشت و صنعت حکیم فارابی (1385-1387)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی کارخانه تولید شکر سفید کشت و صنعت حکیم فارابی (1389-1390)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی انفرادی سیستم مه پاش کشت و صنعت حکیم فارابی (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی انفرادی واحد شکر دارویی در کشت و صنعت حکیم فارابی (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی انفرادی واحد شکرستان در کشت و صنعت حکیم فارابی (1398-1399)
 • سابقه کار صنعتی در ساخت و راه اندازی واحد پساب صنعتی در کشت و صنعت حکیم فارابی (1393-1394)
 • سابقه کار صنعتی در دبیر و عضو کمیته تحقیق و توسعه و بهبود مستمر (R & D) کشت و صنعت حکیم فارابی (1402-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست طبخ و تبلور تصفیه شکر در کشت و صنعت حکیم فارابی (1401-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در نماینده کشت و صنعت حکیم فارابی در جمعیت فن آوران نیشکر ایران (1402-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست گروه چهار برداشت نیشکر کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (1388-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه گروه تاریخ (دوره کارشناسی) (1389-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه گروه تاریخ تشیع (کارشناسی ارشد) (1394-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت پژوهشی دانشگاه (1394-1394)

جوایز و افتخارات

 • برنده جایزه سوم در بخش شعر انگلیسی در سومین جشنواره ملی ادبی شکرستان (1403)
 • دریافت لوح تقدیر به عنوان کارگر نمونه استان خوزستان در بخش مهندسی از وزارت کار و امور اجتماعی کشور در همایش تجلیل از کارگران نمونه استان خوزستان (1403)
 • لوح تقدیر هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق برای مقاله نگاهی به دلایل حقوقی و سیاسی سیر مهاجرت های ایرانیان به دکن در دوره پیش از اسلام (1402)
 • لوح تقدیر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت برای مقاله نقش الکترون های غیرپیوندی در رفتار خودمانا تبلور شکر (1402)
 • لوح تقدیر سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نو در مدیریت و علوم انسانی در ایران برای مقاله ماتریس های مکعبی نظریه ژولیدگی (1402)
 • جایزه اشتهار درجه یک در اولین جایزه ملی کیفیت جهان اسلام (عضو ارشد تیم کشت و صنعت حکیم فارابی) (1402)
 • تقدیرنامه شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی به پاس تحقیقات و مقالات در حوزه الکترواستاتیک تبلور ساکاروز (1402)
 • تقدیرنامه هفتمین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی برای مقاله میراث ایمهوتپ : نگاهی آماری به سیر تحولات کمی و کیفی هرم سازی در مصر باستان (1402)
 • برگزیده نخست جایزه مهندسی سی و پنجمین جشنواره امتنان برای تاثیر رابطه درجه چهارم یاراحمدی در کاهش ضایعات تولید شکر (1402)
 • جایزه مقاله برتر (Hot Paper) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و مهندسی برای معرفی نظریه پروانه ها: کنترل در سیستم های غیرقابل کنترل. (1401)
 • لوح تقدیر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و صنعت گردشگری برای ارایه نظریه شبه تاریخ (1401)
 • لوح تقدیر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران برای ارایه نظریه ژولیدگی تاریخ (1401)
 • لوح تقدیر یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران برای ارایه مقاله نگاهی به فعالیت های اجتماعی زنان در عصر نبوت (ص) (1401)
 • تقدیرنامه از گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور استان خوزستان به پاس انتشار مستمر مقالات علمی با وابستگی این گروه علمی (1401)
 • لوح تقدیر و تندیس از چهارمین همایش ملی ناذران و واقفان آستان قدس رضوی. (1398)
 • تقدیرنامه ماهنامه جنگ افزار برای ارایه مجموعه مقالات لژیونیکا (1397)
 • لوح تقدیر نهمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران برای مقاله بررسی فرایندی سیستم مه پاش (1397)
 • لوح تقدیر نهمین همایش ملی فناوران برای ارایه مقاله مدلسازی و تحلیل پدیده ی انتقال جرم در فاز گسسته آب در سیستم مه پاش (1397)
 • تقدیرنامه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان خوزستان برای ارایه مقاله بازشناسی القاب و عناوین سکه های روم باستان (1393)
 • لوح یادبود سی و چهارمین همایش ملی سالانه صنعت قند ایران برای ارایه مقاله الگوریتم فازی تشکیل بلور با استناد پدیدارشناسی آشوب و منطق فازی (1391)
 • تقدیرنامه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان خوزستان برای ارایه مقاله بررسی ساختار میتولوژی مصر باستان (1391)
 • تقدیر نامه هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان خوزستان برای ارایه مقاله بررسی تحلیلی ساختار لژیون های روم در قرن دوم میلادی (1391)
 • تقدیرنامه پنجمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران برای ارایه مقاله فلوچارت تشکیل بلور (1390)
 • تقدیرنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واحد حکیم فارابی (1390)

Workshops

 • پدافند غیرعامل (8 ساعت) - مدیریت بحران استان خوزستان (1402)
 • اصول مقدماتی مهندسی برق قدرت (8 ساعت) - کشت و صنعت حکیم فارابی (1402)
 • امکان سنجی اقتصادی پیشرفته (7 ساعت) - موسسه علمی فرهنگی فرا رویکرد هور (1402)
 • نخستین مدرسه تابستانی تاریخ ایران باستان (36 ساعت) - انحمن تاریخ ایران (1402)
 • مدرسه پاییزی تاریخ و باستان شناسی هخامنشیان (38 ساعت) - انجمن تاریخ ایران (1402)
 • مدرسه پاییزی تاریخ و باستانشناسی ماد (12 ساعت) - گروه ایرانشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان (1402)
 • مدرسه زمستانی تاریخ تهران (18 ساعت) - انجمن تاریخ ایران (1402)
 • امکان سنجی اقتصادی (کامفار 3) (24 ساعت) - موسسه علمی فرهنگی فرا رویکرد هور (1401)
 • روش های نوین ارزیابی اثرات زیست محیطی (8 ساعت) - معاونت محترم ریاست جمهوری - سازمان محیط زیست کشور (1401)
 • مانیتورینگ طباخی در راستای کنترل CV و MA استاندارد شکر (14 ساعت) - موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (1401)
 • آشنایی با ISO 22000:2018 (16 ساعت) - سازمان مدیریت صنعتی استان خوزستان (1399)
 • دوره زبان انگلیسی پیشرفته (144 ساعت معادل 6 ماه) - موسسه زبان های خارجی آران (برگزاری در کشت و صنعت حکیم فارابی) (1398)
 • Advanced Search in database & Research Method (3 ساعت) - دانشگاه شیراز (1398)
 • آموزش فنی و تخصصی نیشکر (16 ساعت) - نهمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران/ اهواز. (1397)
 • دوره فرهنگی سوره توحید ، عصر و کوثر (4 ساعت) - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1397)
 • دوره فرهنگی سوره حمد (3 ساعت) - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1397)
 • دوره تاریخ پزشکی ایرانی – اسلامی (7 ساعت) - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1397)
 • دوره فرهنگی تاریخ بعثت و هجرت پیامبر از بعثت تا هجرت (6 ساعت) - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1397)
 • تحلیل تکنیکال بورس (16 ساعت) - دانشگاه شهید چمران اهواز (1397)
 • دوره کمک های اولیه (8 ساعت) - دانش یاران جم جنوب (1396)
 • دوره آموزشی تصفیه پساب های صنعتی (16 ساعت) - کنترل فرایند صنعت مبتکر (1396)
 • دوره صنعتی شناخت الکترودها (16 ساعت) - بینا کاوشگران راستین (1396)
 • دوره روش تدریس (30 ساعت) - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1396)
 • آموزش های فنی و تخصصی نیشکر (16 ساعت) - هشتمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران (1394)
 • دوره تکنولوژی بلور شناسی و تبلور شکر (20 ساعت) - دانشگاه صنعتی شریف (1394)
 • اصول بهره برداری و تصفیه پیشرفته فاضلابهای کشاورزی و صنعتی (12 ساعت) - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس (1393)
 • کاهش دبی رودخانه کارون و پیامد های آن در خصوص محیط زیست و شیلات (8 ساعت) - دانشگاه شهید چمران اهواز (1393)
 • زبان فرانسه مقدماتی (62 ساعت) - آموزشگاه زبان های خارجی پارس (1392)
 • دوره آشنایی با مالکیت فکری و اختراع (4 ساعت) - پارک علم و فناوری استان خوزستان (1389)
 • اصول برنامه نویسی و فلوچارت (60 ساعت) - آموزشگاه علوم کامپیوتر جنوب (1386)
 • برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 (100 ساعت) - آموزشگاه علوم کامپیوتر جنوب (1386)
 • برنامه فوتوشاپ (100 ساعت) - آموزشگاه علوم کامپیوتر جنوب (1386)
 • دوره ICDL 2 (130 ساعت) - آموزشگاه علوم کامپیوتر جنوب (1386)
 • دوره ICDL 1 (120 ساعت) - آموزشگاه علوم کامپیتور جنوب (1385)
 • دوره سرپرستی شکر خام و تصفیه (1513 ساعت(393 ساعت تئوری+ 1120 عملی)) - شرکت توسعه نیشکر و فراورده های جانبی (1383)

Other

 • کاندید دریافت جایزه تاریخ جشنواره بین المللی فارابی برای کتاب نگاهی به تاریخ تحلیلی روابط سیاسی ایران و هندوستان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر (1395)
 • کاندید نهایی دریافت جایزه ریاضی جشنواره بین المللی خوارزمی برای حل معمای تقسیم دوجزیی زنون (1390)
 • اخذ رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد اسلامی ایران در رشته تاریخ ایران باستان (1387)
 • اخذ رتبه 12 کشور در آزمون سراسری دکتری تخصصی در رشته تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی(1389)