آقای دکتر mohammad rahmani

Dr. mohammad rahmani

دانشگاه مازندران-عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (107005)

25
17
10
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن GIS و سنجش از دور ایران
 • عضو پیوسته انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 • عضو پیوسته انجمن علمی بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب امنیت اجتماعی (انتشارات شلفین به سفارش پزوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) - 1393 - Persian
 • کتاب جامعه شناسی مهاجرت نخبگان (انتشارات شلفین به سفارش پزوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) - 1393 - Persian
 • کتاب هوش و معنویت سازمانی (انتشارات شلفین به سفارش پزوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) - 1393 - Persian
 • کتاب مدیریت دانش (انتشارات شلفین به سفارش پزوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) - 1393 - Persian
 • کتاب تعارض سازمانی (انتشارات شلفین به سفارش پزوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت) - 1393 - Persian
 • کتاب کاربست سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب و انواع سپتیک تانکها (مهرگل) - 1389 - Persian
 • کتاب کاربرد عملی منطق فازی (با اشاره بر جغرافیا) (انتشارات جهاد دانشگاهی به سفارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) - 1389 - Persian
 • کتاب راهبردهای فناوریهای نوین در توسعه پایدارروستائی (پژوهشکده تحقیقات استراتژیک کشور (مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)) - 1388 - Persian
 • کتاب مقدمه ای بر سامانه اطلاعات مکانی (GIS)گامی به سوی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (پژوهشکده تحقیقات استراتژیک کشور (مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام)) - 1388 - Persian
 • کتاب سازمانهای نوآور نظامهای مدیریتی مشوق نوآور (انتشارات جنگل) - 1385 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار مازندران(1397-تاکنون )

Education